งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก ารประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางในการพัฒนา ร้านเกมคาเฟ่ ร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ป ลอดภัยและ ส ร้างสรรค์ วันที่ ๖ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก ารประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางในการพัฒนา ร้านเกมคาเฟ่ ร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ป ลอดภัยและ ส ร้างสรรค์ วันที่ ๖ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก ารประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางในการพัฒนา ร้านเกมคาเฟ่ ร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ป ลอดภัยและ ส ร้างสรรค์ วันที่ ๖ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

2 ส ถานการณ์ของปัญหา 1. ด้านสภาพและพฤติกรรมของการใช้งาน 2. การประกอบการโดยละเมิดต่อบทบัญญัติ กฎหมาย โดยเฉพาะเรื่อง เวลา เปิด – ปิด, เด็ก เข้าใช้บริการก่อน ๑๔. ๐๐ หลัง ๒๒. ๐๐ 3. การขาดระบบการสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริม บรรยากาศของการลงทุนที่ต่อเนื่อง รูปธรรม ประสิทธิภาพ 4. การขาดระบบการตรวจร้านที่มีประสิทธิภาพและ ทั่วถึง 5. การขาดการสร้างความเข้มแข็งและมีการมีส่วน ร่วมให้กับชุมชน สังคม โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว 6. การขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย นโน บาย และความรับผิดชอบต่อสังคม 7. การขาดการสร้างความเป็นเอกภาพของ กฎหมายที่ผลใช้บังคับอยู่

3

4 ข้ อเสนอในการ แก้ไขปัญหา : ร้านเกมคาเฟ่ ร้าน อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ป ลอดภัยและ ส ร้างสรรค์ ร้านเกมคาเฟ่ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ป ลอดภัยและ ส ร้างสรรค์ ร้าน เกมคาเฟ่ ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ป ลอดภัยและ ระบบการ ส่งเสริม กลไกการมี ส่วนร่วม ของชุมชน ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม บังคับใช้ กฎหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ

5 เกมคาเฟ่ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ป ลอดภัย และ ส ร้างสรรค์ ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทย ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการ กำหนดเงื่อนไขในการออก ใบอนุญาตของนายทะเบียนหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ ควบคุมกิจการเทปและวัสดุ โทรทัศน์ พ. ศ. ๒๕๔๙ มาตรการในการดูแล ความ ปลอดภัยในร้าน ระบบป้องกันภัยการเข้าถึง เว็บไซต์ที่เป็นภัย ระบบการ บันทึกข้อมูล แหล่ง เรียนรู้และทำงานของ ชุมชน

6 สิ ทธิ ประโยชน์ การสนับสนุนซอฟท์แวร์ถูก กฎหมายในราคาถูก การสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ จำเป็นในการประกอบการ การสนับสนุนความรู้ด้าน กฎหมาย การสนับสนุนด้านกระแส สังคม

7 ขั้ นตอนการ ดำเนินงาน เกมคาเฟ่ อินเทอร์เน็ตคา เฟ่ ป ลอดภัย และ ส ร้างสรรค์ กำหนด เงื่อนไขและ สิทธิ ประโยชน์ กำหนด พื้นที่นำร่อง รับสมัคร ตรวจเยี่ยม พนักงาน ผู้ตรวจ คณะกรรมกา รชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ สถาบันการศึ กษา โรงเรียน, องค์กรพัฒนา เอกชน, นักวิชาการจาก สถาบันการศึกษา วธ มท พม ศธ สตช มหาวิทยาลัย โรงเรียน กทม วธ มท พม ศธ สตช คณะผู้ตรวจ แก้ไขระเบียบ มท กำหนดเกณฑ์ เงื่อนเวลา ดำเนินการกรณี ที่ผิดกฎหมาย

8 ข้ อเสนอเชิงวิธีการใน การทำงาน ๑.กำหนดพื้นที่ ๒.การเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ในการตรวจเยี่ยม ๓.การจัดการอบรมความรู้ในการ ประกอบการเพื่อสังคม ๔.การปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องใน เรื่องของการเข้าใช้บริการในวันหยุด ปิดภาคการศึกษาของเด็กอายุตำกว่า ๑๘ ปี ๕.การสร้างความเป็นเอภภาพในการ ตีความกฎหมาย ในเรื่องของเงื่อนไข ในการกำหนดเงื่อนเวลาในการเปิด - ปิด ๖.การจัดทำระบบการบังคับใช้กฎหมาย ที่เป็นเอกภาพในกรณีการประกอบการ ขัดต่อกฎหมาย ๗.การจัดทำคู่มือการประกอบการ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๘.การเปิดตัวโครงการในรูปแบบบูรณา การร่วมระหว่างหน่วยงาน

9


ดาวน์โหลด ppt ก ารประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางในการพัฒนา ร้านเกมคาเฟ่ ร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ป ลอดภัยและ ส ร้างสรรค์ วันที่ ๖ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ตึกบัญชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google