งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

2 ลักษณะสำคัญของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
1.มีผู้ขายจำนวนมาก และแต่ละรายมีส่วนแบ่งค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด 2.ผลิตสินค้าแตกต่างกัน ( Differentiated Products) ซึ่งสามารถทดแทนกันได้ดี แต่ทดแทนกันได้ไม่สมบูรณ์ 3.การเข้าและออกจากตลาดเป็นไปโดยเสรีหรือต้นทุนในการเข้าออกจากตลาดมีค่าต่ำ 4. หน่วยผลิตมุ่งกำไรสูงสุด ผู้บริโภคมุ่งความพอใจสูงสุด ตัวอย่างของสินค้าในตลาดนี้ ได้แก่ ร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านตัดผม ร้านขายของชำขนาดเล็ก ตลาด ขายส่งเสื้อผ้า ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ต้องสร้างลักษณะพิเศษให้กับสินค้าของตน อำนาจการผูกขาดในการตั้งราคามีขอบเขตเพราะต้องเปรียบเทียบกับราคาร้านอื่น

3 ดุลยภาพในตลาด หน่วยผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีเส้นอุปสงค์ที่ทอดลงจากซ้ายไปขวา รายรับเพิ่มจะน้อยกว่าราคาสินค้า เส้นรายรับเพิ่ม อยู่ใต้เส้นอุปสงค์ คล้ายกับตลาดผูกขาดแต่เส้นค่อนข้างลาด หน่วยผลิตพยายามทำให้สินค้าของตนต่างจากหน่วยผลิตอื่น

4 การทำให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคนอื่น
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ รูปแบบ ความทนทาน คุณภาพ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ สร้างขึ้นมาจากการโฆษณา เช่น การทำให้สินค้านั้นคนใช้สินค้าดูดีมีเสน่ห์ ลักษณะของผู้ขาย เช่น ทำเล ที่ตั้งของร้าน ทัศนคติของลุกค้า นโยบายการตั้งราคา

5 ตลาดผู้ขายน้อยราย

6 ลักษณะสำคัญของตลาดผู้ขายน้อยราย
มีผู้ประกอบการไม่กี่รายที่ควบคุมส่วนแบ่งตลาดเกือบทั้งหมด มีข้อกีดกันการเข้าสู่ตลาดค่อนข้างสูง กลยุทธ์ของแต่ละรายมีผลต่ออุปสงค์และราคาของคู่แข่งขัน ตลาดนี้มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่ยึดครองตลาด ตลาดนี้กลยุทธ์ที่แต่ละหน่วยผลิตเลือกใช้ จะมีผลกระทบซึ่งกันและกันกับคู่แข่งขัน

7 แบบจำลองการรวมตัวผูกขาด
CARTEL คือ กลุ่มบริษัทที่รวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจผูกขาดด้วยการตกลงปริมาณการผลิตและราคา ข้อสมมติ เป้าหมายการรวมตัว คือ กำไรสูงสุดของกลุ่มผูกขาดโดยรวมแต่ละบริษัทมีต้นทุนเพิ่มเหมือนกัน


ดาวน์โหลด ppt ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google