งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Revision Problems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Revision Problems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Revision Problems

2 ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ หากผู้ผลิตมีต้นทุนรวมเฉลี่ยของสินค้าเท่ากับราคาสินค้าแล้วผู้ผลิตจะไม่ได้กำไร ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด จงใช้ความรู้เรื่องต้นทุนทางบัญชี ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ มาใช้อธิบาย พร้อมวาดภาพประกอบ

3 เพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวว่าหากผู้ผลิตขาดทุน โดยที่ต้นทุนเฉลี่ยสูงกว่าราคาของสินค้า ผู้ผลิตยังคงผลิตต่อไป จงอธิบายเหตุผลดังกล่าว โดยใช้ความรู้เรื่องต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

4 สมมติว่ากิจการแห่งหนึ่งไม่มีต้นทุนผันแปรเลย เส้น MC จะเป็นอย่างไร และการกำหนดราคาตามทฤษฎีจะเป็นอย่างไร หากกิจการนั้นเป็น ตลาดผูกขาดสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

5 ในการผลิตระยะสั้น เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า กฎว่าด้วยการลดน้อยถอยลงของผลผลิตเพิ่ม และกฎนี้มีใจความสำคัญอย่างไร

6 ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ผู้ผลิตสามารถทำกำไรเกินปกติได้หากต้นทุนเฉลี่ยมีค่าต่ำกว่าราคาขายและจะสามารถทำได้ต่อไปเรื่อยๆ ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

7 GDP และ GNP ของประเทศที่มากกว่าสามารถชี้ว่าคุณภาพชีวิตของพลเมืองจะดีกว่าเสมอ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เหตุใด และอธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง GDP และ GNP

8 หากประเทศ A มี GNP สูงกว่าประเทศ B อย่างมาก แล้วจะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ A ดีกว่า B เพราะเหตุใด

9 การที่ GNP ของประเทศหนึ่งมีค่าสูงขึ้นทุกปี อาจไม่ได้แสดงว่าประเทศนี้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปี ขอให้ท่านอธิบายคำกล่าวนี้

10 “GDP ย่อมมีค่ามากกว่า GNP เสมอ” ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

11 หากธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มอัตราสำรองเงินสดที่ต้องดำรงและในขณะเดียวกันก็ลดอัตรารับซื้อช่วงลด ท่านเห็นด้วยกับการกระทำนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด จากเหตุการณ์ข้างต้น หาก ธปท. ต้องการเพิ่มปริมาณเงินในระบบ ควรปรับนโยบายอย่างไรจึงเหมาะสม

12 เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า ภาษีแบบก้าวหน้าและคงที่จึงเป็นนโยบายการคลังแบบไม่ตั้งใจ

13 จงใช้ความรู้เรื่องของส่วนอัดฉีดและส่วนรั่วไหล อธิบายแนวความคิดของทฤษฎีสามสูบเศรษฐกิจของอาจารย์ป๋วย

14 “การลดค่าเงินบาทจะส่งผลร้ายต่อการดำเนินธุรกิจ” ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ และการลดค่าเงินบาทส่งผลกระทบอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจ และหนี้สาธารณะ

15 หากในต่างประเทศมีการลดอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน และภาวะของตลาดการเงินในประเทศ

16 “รัฐบาลจำเป็นต้องเลือกใช้นโยบายการเงินและการคลังอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ” ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ ยกตัวอย่างประกอบ

17 ภาวะเงินเฟ้อเกิดจากสาเหตุใด และรัฐบาลสามารถใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

18 ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจในช่วงปี 1997 ที่ประเทศไทยประสบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาของระบบสถาบันการเงิน ขอให้ท่านอธิบายถึงปัญหาและผลกระทบโดยสังเขป

19 หากประเทศเพื่อนบ้านมี Comparative Advantage ในสินค้าชนิดเดียวกับไทย ท่านคิดว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกับภาคการนำเข้าและส่งออกของไทย และให้ท่านอธิบายคำว่า Comparative Advantage พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

20 เพราะเหตุใด หน่วยผลิตต่างจึงไม่สามารถตั้งราคาเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดตามทฤษฎีได้ และตามทฤษฎีจะต้อแงตั้งราคาอย่างไรเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

21 จงอธิบายถึงกลไกและวิธีสร้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และหากต้องการสร้างเงินฝากให้สูงสุดจะต้องมีข้อสมมติฐานอย่างไร

22 “หากรายจ่ายของรัฐมีค่าสูงกว่ารายรับ รัฐจำเป็นต้องใช้หนี้สาธารณะ” ขอให้ท่านอธิบายความหมายของคำว่า หนี้สาธารณะ ประเภท และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเลือกใช้หนี้สาธารณะแต่ละประเภท

23 “หากคิดต้นทุนแฝงด้วย อาจพบว่าเกษตรกรขายข้าวในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนรวม” จงอธิบายความหมายของต้นทุนแฝงและต้นทุนรวม และยกตัวอย่างประกอบจากสถานการณ์ข้างต้น

24 กำไรทางบัญชีย่อมมีค่าไม่น้อยกว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เสมอ ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด ให้ยกเหตุผลประกอบโดยอาศัยความรู้เรื่องต้นทุน


ดาวน์โหลด ppt Revision Problems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google