งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 1 - 5

2 แสดงผลกระทบจากภาษีต่อดุลยภาพ
P ภาพที่ 1 S* S a b 3.20 3.00 c d 2.70 e f D Q 4,500 5,000 แสดงผลกระทบจากภาษีต่อดุลยภาพ ของการซื้อขายขนมตาล

3 ภาพที่ 2 แสดงผลของการควบคุมปริมาณการนำเข้าสินค้า P Q S*m Sm Sd S*t 4
3.5 D Q 5,500 6,000 แสดงผลของการควบคุมปริมาณการนำเข้าสินค้า

4 ภาพที่ 3 แสดงผลกระทบจากการเก็บภาษีนำเข้า P Q S* m S S d m S* t 3.8 S t
3.5 D Q 5,000 6,000 แสดงผลกระทบจากการเก็บภาษีนำเข้า

5 แสดงการเลือกส่วนผสมของสินค้าที่ทำให้ ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด
ขนมตาล ภาพที่ 4 E 10 A B G U 1 U F ขนมเบื้อง T 10 แสดงการเลือกส่วนผสมของสินค้าที่ทำให้ ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด

6 แสดงการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า กับส่วนผสมของการบริโภค
ขนมตาล (ก) ภาพที่ 5 R 10 เส้นราคา-การบริโภค B E U 1 U K S ขนมเบื้อง E B 5 10 1 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า กับส่วนผสมของการบริโภค

7 แสดงการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า กับส่วนผสมของการบริโภค
ราคาขนมเบื้อง (ข) ภาพที่ 5 2 1 D ปริมาณขนมเบื้อง E B 1 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า กับส่วนผสมของการบริโภค

8 (ก) ภาพที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงในรายได้กับส่วนผสมของการบริโภค ขนมตาล
เส้นรายได้-การบริโภค F 20 T R 10 U 1 B U S G ขนมเบื้อง B T 10 20 1 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงในรายได้กับส่วนผสมของการบริโภค

9 (ข) ภาพที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงในรายได้กับส่วนผสมของการบริโภค รายได้
เส้นเอ็งเกล 20 10 ขนมเบื้อง B T 1 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงในรายได้กับส่วนผสมของการบริโภค

10 แสดงผลทางด้านการทดแทน และผลทางด้านรายได้จากมุมมองของฮิกส์
ขนมตาล ภาพที่ 7 A R T S U U 1 ขนมเบื้อง B C แสดงผลทางด้านการทดแทน และผลทางด้านรายได้จากมุมมองของฮิกส์

11 แสดงผลทางด้านการทดแทนและ ผลทางด้านรายได้ของสินค้าด้อย
ภาพที่ 8 ขนมตาล A T R U 1 S U ขนมเบื้อง B C แสดงผลทางด้านการทดแทนและ ผลทางด้านรายได้ของสินค้าด้อย

12 แสดงผลทางด้านการทดแทนและผลทางด้าน
ขนมตาล ภาพที่ 9 U T 1 A R U S ขนมเบื้อง B แสดงผลทางด้านการทดแทนและผลทางด้าน รายได้สินค้ากิฟเฟน

13 แสดงการกำหนดส่วนผสมในการใช้ปัจจัยการผลิต เพื่อให้ต้นทุนต่ำสุด
K ภาพที่ 10 R W Z A T Q 1 Q S L B แสดงการกำหนดส่วนผสมในการใช้ปัจจัยการผลิต เพื่อให้ต้นทุนต่ำสุด

14 แสดงการเปรียบเทียบส่วนผสมของปัจจัย การผลิตในระยะสั้นและระยะยาว
K ภาพที่ 11 W T R C K 2 B K 1 Q Q A 1 2 L L S L2 U L G 1 3 แสดงการเปรียบเทียบส่วนผสมของปัจจัย การผลิตในระยะสั้นและระยะยาว

15 ภาพที่ 12 ATC กำไร AVC MC H MR=P G J I q q (ก) กำไรเกินปกติ

16 ภาพที่ 12 MC ATC บาท AVC E MR=P q q (ข) กำไรปกติ

17 (ค) ขาดทุนแต่ยังคงผลิต
ภาพที่ 12 MC ATC H AVC G L MR=P K J I q q (ค) ขาดทุนแต่ยังคงผลิต

18 ภาพที่ 12 MC ATC H AVC G K L MR=P J I q q (ง) ขาดทุนและไม่ผลิต

19 เส้นอุปทานของหน่วยธุรกิจในตลาด แข่งขันสมบูรณ์ในระยะสั้น
บาท/หน่วย ATC AVC SMC C p 2 B p 1 q q q 1 2 เส้นอุปทานของหน่วยธุรกิจในตลาด แข่งขันสมบูรณ์ในระยะสั้น ภาพที่ 13

20 เส้นอุปทานของหน่วยธุรกิจในระยะยาว
บาท/หน่วย ภาพที่ 14 SMC LMC a a SMC SAC SAC LAC B P 2 D = MR = AR 2 2 2 A P 1 D = MR = AR 1 1 1 q q q 1 2 เส้นอุปทานของหน่วยธุรกิจในระยะยาว

21 ภาพที่ 15 เส้นอุปทานระยะยาวของอุตสาหกรรมที่เป็นแบบต้นทุนเพิ่มขึ้น
2 บาท/หน่วย SMC บาท/หน่วย 1 LMC 3 SS SMC 1 LMC 1 P 2 2 SMC SS 2 SS 3 P 3 LAC LS 2 B b P 4 LAC 1 a A P 1 D 2 D 1 Q q q q q q Q Q Q Q 1 = 4 2 3 1 2 3 4 ภาพที่ 15 (ก) หน่วยธุรกิจ (ข) อุตสาหกรรม เส้นอุปทานระยะยาวของอุตสาหกรรมที่เป็นแบบต้นทุนเพิ่มขึ้น

22 เส้นอุปทานระยะยาวของอุตสาหกรรมที่เป็นแบบต้นทุนลดลง
ภาพที่ 16 SS 1 บาท/หน่วย บาท/หน่วย SMC LMC 1 1 SS 3 LAC A a 1 P 3 LAC SMC B 2 2 P 4 LS b D 1 D 2 Q q1 = q4 q Q Q 1 4 (ก) หน่วยธุรกิจ (ข) อุตสาหกรรม เส้นอุปทานระยะยาวของอุตสาหกรรมที่เป็นแบบต้นทุนลดลง

23 ภาพที่ 17 ดุลยภาพกรณีกำไรสูงสุดของผู้ผูกขาด บาท/หน่วย กำไร ปริมาณ MC
ATC C P กำไร A D E AR=D ปริมาณ q MR c ดุลยภาพกรณีกำไรสูงสุดของผู้ผูกขาด

24 ภาพที่ 18 การจัดสรรปริมาณการผลิตในกรณีที่ผู้ผูกขาดมีโรงงาน 2 โรง
บาท/หน่วย บาท/หน่วย บาท/หน่วย MC A MC Σ MC B AC AC b g f B A p a c h D d i E E MR A B E q q Q A B ปริมาณสินค้า ปริมาณสินค้า ปริมาณสินค้า (ก) โรงงาน A (ข) โรงงาน B (ค) ตลาด การจัดสรรปริมาณการผลิตในกรณีที่ผู้ผูกขาดมีโรงงาน 2 โรง

25 ดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ภาพที่ 19 (ก) กำไรเกินปกติ บาท/หน่วย กำไร MC c AC p b a AR E MR ปริมาณสินค้า q ดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

26 ดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
บาท/หน่วย ภาพที่ 19 (ข) กำไรปกติ MC AC p E AR MR ปริมาณสินค้า q ดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

27 ดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ภาพที่ 19 บาท/หน่วย MC (ค) ขาดทุนน้อยที่สุด ขาดทุน AC b AVC c a p E AR MR ปริมาณสินค้า q ดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจ ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google