งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

2 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

3 ปัญหาการวิจัย จากที่ผู้วิจัยได้พบปัญหาว่านักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/1 ยังขาดทักษะ การคิดวิเคราะห์ มีสาเหตุมาจากผู้เรียนไม่ได้ เรียนตามขั้นตอนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนจึงได้นำ วิธีการเรียนรู้แบบ KWL PLUS มาใช้ในการจัดการ เรียนการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่าง เป็นระบบของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 2/1 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดย วิธีการเรียนรู้ แบบ KWL PLUS จะช่วยพัฒนา กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนให้ สูงขึ้นได้

4 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น ระบบของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 14 คน

5 ตารางที่ 1 แสดงผลการเรียนรู้จาก KWL CHART โดยใช้สถิติทดสอบการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้จาก KWL CHART โดย ใช้สถิติทดสอบการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของผู้เรียนจำนวน 14 คน จะพบว่านักเรียนได้คะแนนจากการประเมินผลจาก การทำ KWL CHART ได้คะแนนเฉลี่ย 6.42 หรือร้อยละ 64.28 ของคะแนนเต็ม นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน ต่ำสุด 5 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ ให้นักเรียนมีกระบวนการคิดที่ดีขึ้น จำนวน นักเรียน ( คน ) คะแนน เต็ม ( คะแนน ) คะแนนที่ ได้ ( คะแนน ) ร้อยละ ของ คะแนนที่ ได้ 1410 6.42 64.28

6 ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลจากการสังเกต พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม โดย ใช้สถิติทดสอบการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากตารางที่ 2 แสดงผลจากการสังเกต พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม โดย ใช้สถิติ ทดสอบการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของผู้เรียนจำนวน 14 คน ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.85 หรือร้อยละ 65.47 ซึ่ง นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน ต่ำสุด 7 คะแนน จำนวน นักเรียน ( คน ) คะแนน เต็ม ( คะแนน ) คะแนนที่ ได้ ( คะแนน ) ร้อยละ ของ คะแนนที่ ได้ 14 127.8565.47

7 ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลจากการนำเสนอ ผลงานหน้าชั้นเรียน โดยใช้สถิติทดสอบการหา ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ จากตารางที่ 3 แสดงผลจากการนำเสนอ ผลงานหน้าชั้นเรียน โดยใช้สถิติทดสอบการหา ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ เรื่อง ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของผู้เรียนจำนวน 14 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.14 หรือร้อยละ 81.14 ซึ่งนักเรียนได้คะแนน สูงสุด 14 คะแนน ต่ำสุด 11 คะแนน จำนวน นักเรียน ( คน ) คะแนน เต็ม ( คะแนน ) คะแนนที่ ได้ ( คะแนน ) ร้อยละ ของ คะแนนที่ ได้ 14 1613.1481.14

8 สรุปผลการวิจัย ผลการเรียนรู้จาก KWL CHART พบว่านักเรียนได้ คะแนนจาก การประเมินผล จากการทำ KWL CHART ได้คะแนนเฉลี่ย 6.42 หรือร้อยละ 64.28 ของ คะแนนเต็ม อาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนได้มี โอกาสได้เขียนความรู้เดิม สิ่งที่อยากเรียนรู้ เพิ่มเติม แล้วนำมาสรุปว่าจากที่เรียนไปแล้ว นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างที่เพิ่มเติมมาจาก ความรู้เดิมของนักเรียนเอง ซึ่งการเรียนรู้โดย การเขียนลงใน KWL CHART ช่วยในการสรุปความ เข้าใจของตนเองและมีกระบวนคิดอย่างเป็น ขั้นตอน

9 ตัวอย่าง KWL CHART

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google