งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01 WINTER ชื่อเรื่องวิจัย การดำเนินงานนิเทศภายในของ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ Template ชื่อผู้วิจัย นางศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01 WINTER ชื่อเรื่องวิจัย การดำเนินงานนิเทศภายในของ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ Template ชื่อผู้วิจัย นางศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01 WINTER ชื่อเรื่องวิจัย การดำเนินงานนิเทศภายในของ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ Template ชื่อผู้วิจัย นางศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 02 ปัญหาการวิจัย จากสรุปรายงานการนิเทศภายในโรงเรียน ครู อาจารย์ ยังไม่ศรัทธาในตัวผู้นิเทศภายในโรงเรียน มีทัศนคติต่อการนิเทศในทางลบ คิดว่าเป็นการจับผิด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ผู้นิเทศมีภาระงานและภารกิจการสอนมากไม่ค่อยมีเวลา บางครั้งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินงานนิเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังขาดความเข้าใจ ความหมาย และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการนิเทศ

3 03 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานนิเทศภายใน ของ
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่

4 04 กรอบแนวคิดในการวิจัย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
การวางแผนและกำหนดทางเลือก การสร้างสื่อและการพัฒนาวิธีการ การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ ขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายใน

5 05 ตารางสรุปสำคัญ การศึกษา รายการ ร้อยละ
1.การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 96.30 2.การวางแผนและกำหนดทางเลือก กำหนดเกณฑ์การดำเนินงานนิเทศภายใน 94.44 3.การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ สรุปผลการใช้สื่อและเครื่องมือการนิเทศ ทุกครั้ง 70.37

6 06 ตารางสรุปสำคัญ 4.การปฏิบัติ การนิเทศ
การศึกษา รายการ ร้อยละ 4.การปฏิบัติ การนิเทศ ดำเนินงานนิเทศโดยหัวหน้าสาขาวิชา/ หัวหน้าหมวดวิชา 100.00 5.การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมครูผู้สอน

7 07 สรุปผลการวิจัย 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
- มีการประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ - วิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานนิเทศภายใน การวางแผนและกำหนดทางเลือก - ได้กำหนดเกณฑ์การดำเนินงานนิเทศภายใน - กำหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบในการดำเนินงาน นิเทศภายใน - กำหนดบทบาทผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศภายใน 2

8 08 สรุปผลการวิจัย 3 การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ
- ได้สรุปผลการใช้สื่อและเครื่องมือการนิเทศทุกครั้ง - จัดสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศจากปัญหาที่พบ - กำหนดสื่อและเครื่องมือในการปฏิบัติการดำเนินงานนิเทศภายใน การปฏิบัติการนิเทศ - ได้ดำเนินงานนิเทศโดยหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าหมวดวิชา - จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการในโรงเรียน - สังเกตการสอนของครูผู้สอนในชั้นเรียน 4

9 09 สรุปผลการวิจัย 5 การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ
- ได้ประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมครูผู้สอน - ประเมินผลการดำเนินงานนิเทศหลังดำเนินการ - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานนิเทศให้ผู้บริหารรับทราบ

10 10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานนิเทศภายใน นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน นิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 01 WINTER ชื่อเรื่องวิจัย การดำเนินงานนิเทศภายในของ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ Template ชื่อผู้วิจัย นางศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google