งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทศพิธ แป้นดวงเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทศพิธ แป้นดวงเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทศพิธ แป้นดวงเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
ชื่อเรื่องวิจัย “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้โดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) วิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคใต้ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556” นายทศพิธ แป้นดวงเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ทำไมจึงต้องทำวิจัยในครั้งนี้ ?
1. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจ เนื้อหาและจำเนื้อหาไม่ได้ เพราะ ข้อมูลมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากนักเรียนขาดทักษะในการจัดระบบความคิด ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอันจะนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรการ ท่องเที่ยวของ ภาคใต้โดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/6

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าค้นพบและ สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีความรับผิดชอบรู้จัก บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ผู้สอนได้เทคนิควิธีการจัดการ เรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผ่านการทดลองวิจัยแล้วมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน

5 กรอบแนวคิดการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน สูงขึ้น
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน สูงขึ้น

6 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/7 สาขาการท่องเที่ยว จำนวน 18 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) ตัวแปรตาม ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสูงขึ้น เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้รายวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคใต้ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด ละพอ ทับทิม (2546) และ ปฐมาธิดา นาใจคง (2544) ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานและแนวคิดของ Buzan (2001) แล้วนำเสนอวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย ใช้แผนที่ความคิด โดยจัดลำดับขั้นตอนในการจัดการ เรียนการสอนไว้ดังนี้ สร้างแผนที่ความคิดเกี่ยวกับบทเรียนที่จะสอนผู้เรียน เขียนแผนการสอนประกอบด้วยสาระสำคัญ ผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ (ขั้นนำ ขั้นสอน และขั้นสรุป) สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมี 3 ขั้น คือ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป

8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศศิธร หาคำ (2548) การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้ เทคนิคการคิดแบบ Mind Map ดริญญา มูลชัย (2553) การศึกษาเรื่อง การใช้แผนผังความคิดเพื่อผลสัมฤทธิ์ใน การเรียนวิชาสารเคมีสำหรับยาง ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผังความคิด วางแผนการจัดทำโครงเรื่องวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัย ขั้นเตรียม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผังความคิด วางแผนการจัดทำโครงเรื่องวิจัย กำหนดเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการทำผังความคิด 1 ฉบับ ใบงานทดสอบการปฏิบัติการทำผังความคิด 1 ฉบับ แบบประเมินการทำใบงาน 1 ฉบับ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 1 ฉบับ

10 วิธีดำเนินการวิจัย (ต่อ)
ขั้นดำเนินการ นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอน นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/6 สาขาวิชา งานการท่องเที่ยว ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 สัปดาห์ที่ 4 จำนวน 6 ชั่วโมงตามขั้นตอนที่กำหนด ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการทำผัง ความคิด วัดความรู้ ความเข้าใจ ผลงานและ พฤติกรรมการทำงาน เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้สุดท้ายของหน่วย เรียนที่ 2 เรื่อง ทรัพยากรการท่องเที่ยว ของภาคใต้ ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้นักเรียนทำแบบทดสอบความรู้ความ เข้าใจ

11 วิธีดำเนินการวิจัย (ต่อ)
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบประเมินการทำงาน ใบงานทดสอบการปฏิบัติการทำผังความคิด 1 ฉบับ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าร้อยละ และประเมินโดยใช้ระดับคุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt นายทศพิธ แป้นดวงเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google