งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่เรือตรีไชยา วิเชียนล้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่เรือตรีไชยา วิเชียนล้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่เรือตรีไชยา วิเชียนล้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเทคนิคการสอนระหว่างแบบ Mind Map กับเทคเทคการสอนนำเสนอหน้าชั้นเรียน วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ปวช.2/3 ว่าที่เรือตรีไชยา วิเชียนล้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาของการวิจัย 1.1 การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ผู้เรียนได้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ผู้สอนได้จัดทำเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ที่ระดับต่ำเนื่องมาจากหลายสาเหตุ สิ่งที่ผู้สอนได้สังเกตและสอบถามนักเรียนคือ การขาดทักษะ นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มองภาพรวมเนื้อหาไม่ได้ และนักเรียนจะเรียนตามลำดับก่อนหลังของวิชา จึงทำให้เรียนไม่สามารถจดจำบทแรกและบทต้นๆได้ เนื่องจากจำนวนเนื้อหามีมากเกินไป

3 1.3 วัตถุประสงค์ 1.3.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Mind map วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Mind map

4 แบบแผนการวิจัย ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน T1 X T2
การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยมีแบบแผนการวิจัย Control Group Pretest-Posttest Design (Tuckman 1999:162) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนการทดลอง T1 แทน การทดสอบก่อนทำการทดลองสอน (Pretest) T2 แทน การทดสอบหลังทำการทดลองสอน (Posttest) X แทน การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Mind Map ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน T1 X T2

5 ค่าเปรียบเทียบเฉลี่ยและค่าร้อยละ ก่อนและหลังการใช้ผังความคิด Mind map
คะแนนเต็ม X SD ร้อยละ ของคะแนนเต็ม t-test คำนวน ก่อนเรียน 30 12.27 2.73 40.89 16.69 หลังเรียน 24.27 2.84 81.22 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05, (df= 30) = 1.69

6 จากตารางค่าเปรียบเทียบ
แสดงให้เห็นว่าคะแนนของนักศึกษาก่อนการใช้ผังความคิด Mind mapค่าเฉลี่ยเท่ากับ12.27 หรือ ร้อยละ40.89 หลังการใช้ผังความคิด Mind map ค่าเฉลี่ยเท่ากับ หรือ ร้อยละ 81.22 เมื่อพิจารณาผลการประเมินผังความคิด Mind map ในภาพรวมพบว่า ผังความคิด Mind map ได้ค่า t-test คำนวน 24.27

7 1.5 สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
1.5.1 สรุปผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ก่อนและหลังการใช้ผังความคิด Mind map ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ พบว่าก่อนการใช้ผังความคิด Mind map ค่าเฉลี่ยเท่ากับ หรือ ร้อยละ และหลังการใช้ผังความคิด Mind map ค่าเฉลี่ยเท่ากับ หรือร้อยละ จึงสรุปได้ว่าผลการพัฒนาทักษะการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ใช้ผังความคิด Mind map ของระดับชั้น ปวช. 2/3 อยู่ในเกณฑ์ดี

8 1.5 สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
1.5.2 อภิปรายผล ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการนำเสนอหน้าชั้นเรียนสูงขึ้น ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละหลังจากการใช้ ผังความคิด (Mind Map) ดีกว่าก่อนการใช้ ผังความคิด (Mind Map ) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนมีการแตกองค์ความรู้โดยการเขียนผังความคิดก่อนที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนทำให้การนำเสนอเนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่ายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาทักษะการฟังและพูดมากขึ้น

9 ข้อเสนอแนะ 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรพิจารณาความเหมาะสมด้านเวลา เพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆอย่างเต็มที่ เพราะการเรียนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องให้ผู้เรียนมีเวลาทำกิจกรรมเพิ่มเติม 2. ควรใช้ ผังความคิด ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนโดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 3. ควรศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนในหลายๆด้าน

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่เรือตรีไชยา วิเชียนล้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google