งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน ยานยนต์ ชั้นปีที่ 1/2 โดยการใช้สื่อการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นาย เตวิช สุรพงษ์วณิชกุล ตำแหน่ง ครูผู้สอน หมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

2 ปัญหาการวิจัย ในการเรียนการสอนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เนื้อหาในบทที่ทำการวิจัยนี้จะเน้นถึงการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก ความปลอดภัยเบื้องต้น ผู้สอนจะประสบปัญหากับการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาขาดความสนใจใฝ่ที่จะศึกษา ครูผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ใช้วิธีการบรรยายหรืออธิบายสอนให้นักเรียน และนักศึกษา จะไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน จึงส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่น่าสนใจของผู้เรียน ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1/2
1. เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส ( ) เรื่อง ความปลอดภัยเบื้องต้น ของนักเรียน สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน ยานยนต์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 1/2 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส ( ) เรื่อง ความปลอดภัยเบื้องต้น ของนักเรียน สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน ยานยนต์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) 1/2 ที่สอนโดยใช้การสอนโดยการใช้ สื่อการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส ( ) เรื่อง ความปลอดภัยเบื้องต้น ของนักเรียน สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน ยานยนต์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1/2 ที่สอนโดยใช้การสอนโดยการใช้ สื่อการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

4 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คะแนน ร้อยละ S.D. ————————————————————— ———————————— คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน ————————————————————————————————————————————— จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 4.4) (S.D. = 2.28) คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( = 95 ) (S.D = 1.29) คิดเป็นร้อยละ 95

5 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบ
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คะแนน ร้อยละ S.D t ——————————————————————————— คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน ————————————————————————————————————— T (.05 , df 19 ) = จากตารางที่ 2 พบว่าค่า t ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 11 ส่วนค่า t จากตารางที่ระดับ .05 , df 19 มีค่าเท่ากับ ซึ่งค่า t ที่ได้จากการคำนวณมีค่ามากกว่าค่า t ในตาราง นั่นคือคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

6 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
สรุปผลการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเรื่อง ความปลอดภัยเบื้องต้น ของนักเรียน สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน ยานยนต์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1/2 ที่สอนโดยใช้การสอนโดยการใช้ สื่อการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.28) ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.29) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังหลังเรียนวิชาเรื่อง ความปลอดภัยเบื้องต้น ของนักเรียน สาขาวิชา เครื่องกล สาขางาน ยานยนต์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 1/2 ที่สอนโดยใช้การสอนโดยการใช้ สื่อการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

7 การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.เป็นแนวทางสำหรับครูอาจารย์ที่สนใจการใช้การสอนโดยการใช้สื่อการสอน แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. เป็นส่วนในการช่วยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น 3. เป็นแนวทางการวิจัยโดยใช้วิธีการสอนโดยการใช้สื่อการสอนแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google