งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิจัยในชั้นเรียน การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลิมิต ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 พุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบิหารธุรกิจ นนทบรี(SBAC)

2 ปัญหาการวิจัย 1. ผู้สอน ไม่มีสื่อการเรียนการสอน
1. ผู้สอน ไม่มีสื่อการเรียนการสอน 2. ผู้เรียน มีเจตนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน เรื่องลิมิต โดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลิมิต ด้วยชุดกิจกรรมการ เรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ลิมิต โดยใช้โปรแกรม GSP แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลิมิต

5 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ใช้การบรรยายเนื้อหา สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ

6 คะแนน E1

7 คะแนน E2

8 คะแนนผลสัมฤทธิ์

9 สรุปผลการวิจัย 1. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ลิมิต โดยใช้โปรแกรม GSP สำหรับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่า ประสิทธิภาพของกระบวนการและของผลลัพธ์เท่ากับ / ซึ่งสูง กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) 2. คะแนนเต็มจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ลิมิต โดยใช้โปรแกรม GSP สามารถผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จำนวน 20 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

10 ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีการสร้างชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ โปรแกรม GSP สำหรับเนื้อหาอื่นๆ หรือในระดับชั้นอื่นๆ ควรทำการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการสอนคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาต่างๆ โดยใช้โปรแกรม GSP กับการสอบแบบปกติ

11 จบการนำเสนอ Thank you


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม GSP พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google