งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. สินชัย พรมสินชัย เลขที่ 3 ม.1/2 ด. ญ. ภาณุมาศ ไชยวงค์ เลขที่ 14 ม.1/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. สินชัย พรมสินชัย เลขที่ 3 ม.1/2 ด. ญ. ภาณุมาศ ไชยวงค์ เลขที่ 14 ม.1/2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. สินชัย พรมสินชัย เลขที่ 3 ม.1/2 ด. ญ. ภาณุมาศ ไชยวงค์ เลขที่ 14 ม.1/2

2

3 อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ใน เทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งๆ เหล่านี้มีการ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีการพัฒนาให้ ทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกทำให้ การทำงาน เช่น ความเร็วของ คอมพิวเตอร์โดยรวมจะเพิ่มขึ้น 18 เดือน ทำให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการ ทำงานที่เพิ่มขึ้น พัฒนาการของจำนวน ทรานซิสเตอร์ในซีพียูรองรับงานที่มี ความซับซ้อนมากขึ้น ในอดีต เรามีการ สื่อสารโดยส่งข้อความผ่านการส่ง จดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ ปัจจุบันมี การส่งข้อความ วีดิทัศน์ เสียง ผ่าน เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

4 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เทคโนโลยี สารสนเทศทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง รวดเร็ว ทุกทิศทาง และมีระบบตอบสนอง ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผลของความก้าวหน้าทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้าน แนวโน้มที่สำคัญที่เกิด จากเทคโนโลยีที่สำคัญและเป็นที่กล่าวถึงกันมาก ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจาก สังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ สภาพของ สังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง จากสังคม ความเป็นอยู่แบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่มีการ เพาะปลูกและสร้างผลิตผลทางการเกษตร ทำให้มีการ สร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความจำเป็นต้อง ผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากและต้นทุนถูก จึงต้องหัน มาผลิตแบบอุตสาหกรรม ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของ มนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง มีการรวมกลุ่มอยู่ อาศัยเป็นเมือง มีอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิต สังคม อุตสาหกรรมได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และเข้าสู่ สังคมสารสนเทศ การดำเนินธุรกิจใช้สารสนเทศอย่าง กว้างขวาง เกิดคำใหม่ว่า ไซเบอร์สเปซ มีการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ เช่น การพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ต การซื้อ สินค้าและบริการ ฯลฯ

5


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. สินชัย พรมสินชัย เลขที่ 3 ม.1/2 ด. ญ. ภาณุมาศ ไชยวงค์ เลขที่ 14 ม.1/2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google