งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Nature of technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Nature of technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Nature of technology

2 คนรู้จักเทคโนโลยีมานานแล้ว เริ่มต้นจากวัฒนธรรมของ มนุษย์ ซึ่งเทคโนโลยีช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของ มนุษย์ได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญ เช่น การวิจัย ออกแบบ การเวิน อุตสาหกรรม การตลาด เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย และความต้องการต่างๆ ของมนุษย์ ธรรมชาติของเทคโนโลยี มีผลต่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์

3 Recommedations Technology and Science
การเริ่มต้นเทคโนโลยีมาจาก ประสบการณ์และความคิดของ มนุษย์ วิศวกรรมเป็นระบบที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีช่วยสร้างการรับรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสร้างแรงจูงใจและทิศทางสำหรับทฤษฎีและงานวิจัย

4 Engineering Combines Scientific Inquiry and Practical Values
เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ใน ด้านการวิเคราะห์และออกแบบการแก้ปัญหา นักวิทยาศาสตร์ จำนวนมาก สามารถอธธิบายความรู้ทางด้านวิศวกรรมและคน ที่ทำงานด้านวิศวกรรมสามารถอธิบายกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ได้ วิทยาศาสตร์ ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่วิศวกรรรมทำ ให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้

5 การออกแบบเหล่านี้ต้องคำนึงถึง คุณค่าทางสังคม
Design and systems การออกแบบภายใต้ข้อจำกัดหลาย อย่าง เช่น ทางการเมือง สังคม นิเวศวิทยา หลักจริยธรรม การออกแบบเหล่านี้ต้องคำนึงถึง คุณค่าทางสังคม

6 All technologies involve Control
ระบบเทคโนโลยีตั้งแต่ง่ายไปจนถึงซับซ้อน จำเป็นต้องมีการ ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญที่ต้องควบคุมการทำงาน ว่าเกิดอะไรขึ้น มีความ เหมาะสมอย่างไร ควรจะปรับปรุงอะไร

7 Technologies always have side effects
การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้เราได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี 1. เป็นประโยชน์ที่ไม่ได้คิดไว้ก่อน เช่น ความปลอดภัยจากการใช้ เครื่องมือ การออกแบบผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับผู้บริโภค 2. ความสำคัญของกระบวนการผลิตส่งผลต่อคนงานและโครงสร้าง ของรัฐ เช่น คนที่เก่งด้านเทคโนโลยี จะได้รับการคัดเลือก ส่งคนที่ไม่ มีความรู้ก็จะถูกไล่ออก ผลกระทบต่อบุคคลมีผลน้อยมาก แต่ถ้ามองโดยรวมจะมีความสำคัญ มาก เช่น ตู้เย็น

8 All technology systems Can Fail
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่วนมาก เช่น วิทยุ จนถึงเครื่องบิน มีการสร้างและผลิตที่ดีเยี่ยมแต่ความล้มเหลวได้ปรากฏขึ้น ระบบยิ่งซับซ้อนมากเท่าไร ความผิดพลาดก็ยิ่งเกิดขึ้นมาก เท่านั้น และผลกระทบความล้มเหลวก็แพร่กระจายไปในวง กว้าง ระบบและวิธีการทำให้เกิดผลที่ต่างกัน อาจจะเนื่องมาจาก ความผิดพลาด บางส่วนเกิดจากความไม่เข้ากัน หรือวิธีการ ของระบบมีสภาพที่ไม่เพียงพอในการใช้งาน

9 ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดจากเทคโนโลยีถ้า เกิดขึ้นน้อยก็จะเป็นผลดี แต่เราก็ไม่สามารถป้องกันความ ผิดพลาดหรือผลเสียที่เกิดจากเทคโนโลยีได้ทั้งหมด

10 The End


ดาวน์โหลด ppt The Nature of technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google