งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน สิงหาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน สิงหาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน สิงหาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เสียชีวิต 91 ราย IPD 3,761 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน สิงหาคม 2557 1. Pneumonia, unspecified 9 ราย 2. Bacterial pneumonia 5 ราย 3. Cerebral infarction 4 ราย 4. NIDM 4 ราย 5. CHF 3 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 306 ราย

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 6 ราย ER 5,939 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER สิงหาคม 2557 1.หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน2 ราย 2.ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว1 ราย 3.ปอดอักเสบ 1 ราย 4.แพ้ขั้นรุนแรง 1 ราย 5.เลือดออกจากกระดูกเชิงกราน 1 ราย และกระดูกต้นขาหัก ตายทั้งหมด 6 ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 0.5 % Re-Admitted 25 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,648 ราย

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 22 ราย PCT- กุมารเวชกรรม 2 ราย PCT- ศัลยกรรมกระดูก และข้อ 1 ราย - อายุรกรรมหญิง 21 ราย (1.CKD 8 ราย 2. CA breast 3 ราย 3. Infection wound 2 ราย 4.CA kidney 1 ราย 5.Bleeding pervagina 1 ราย 6.SLE 1 ราย 7.AF 1 ราย 8.Chest discomfort 1 ราย 9.Ischemic stroke 1 ราย 10.HIV 1 ราย 11.HT 1 ราย 12.Thyrotoxicosis 1 ราย ) - อายุรกรรมชาย 1 1 ราย คือ DM - เด็กเล็ก 2 ราย คือ Bronchitis, Pneumonia - ศัลยกรรมกระดูกและข้อชาย 1 ราย คือ Infection wound

9 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 1,294 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย

10 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

11 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง ) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 22552454324 38 ICU อายุรกรรม 21441332331 27 ICU ศัลยกรรม 111122 8 ICU เด็ก 51311113111 19 อายุรกรรมชาย 2 121111 7 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง 1 1 อายุรกรรมหญิง 2122111 10 อายุรกรรมชาย 1 11222 8 ศัลยกรรม AE 1 1 เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 11615 6913 99119 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 7.524.7411.079.934.016.4311.879.789.987.986.58 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2557

12 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

13 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

14 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

15 อัตราการเลื่อน หลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่ง วิกฤต 1075842267143 68 ICU อายุรกรรม 11211 6 ICU ศัลยกรรม 23341862 29 ICU เด็ก 142231362 24 รวม (ครั้ง) 121412118561510268127 อัตราการเลื่อน หลุดรวม 8.2011.078.8610.737.154.337.7416.068.6223.327.12 ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557

16 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1% ณ พ.ค. 57 Quick Ratio 1.63

17 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5% ณ พ.ค.57 Current Ratio 1.72

18 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8% ณ พ.ค.57 Cash Ratio 0.78

19 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

20 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 14,607 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 230 ครั้ง

21 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 14,607 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 88 ครั้ง

22 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,671 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 487 ครั้ง

23 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,671 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 29 ครั้ง

24 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,671 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 4 ครั้ง

25 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน สิงหาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google