งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยปอดบวม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยปอดบวม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยปอดบวม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555

2 อัตราป่วย และอัตราป่วยตาย โรคปอดบวม ปี 2553 - 2555 ปี อัตราป่วย ต่อแสน ประชากรอัตราป่วยตาย 2553320.714.69 2554385.424.86 2555374.3111.11

3 ข้อมูลผู้ป่วยปอดบวมเสียชีวิต ปี พ. ศ. 2555 ข้อมูลจากแบบสอบสวนโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งหมด 191 ราย Community Active Disease 109 ราย ร้อยละ 57.07

4 ผู้ป่วยปอดบวมเสียชีวิต ปี 2555 จำแนก อายุ อายุจำนวนร้อยละ <2 ปี 43.67 20-592422.02 60-793733.94 80 ปีขึ้นไป 4440.37

5 โรคจำนวนร้อยละ Heart2018.35 CVA15 13.76 HT21 19.26 DM10 9.17 COPD18 16.51 ARF/CKD10 9.17 CA6 5.50 TB7 6.42 อื่น ๆ 10 9.17 ผู้ป่วยปอดบวมที่เสียชีวิต ปี 2555 และมี โรคอื่น ๆ

6 โรค 20-59 ปี (24 ราย ) 60-79 ปี (37 ราย ) 80 ปีขึ้นไป (44 ราย ) Heart 16.6716.22 18.18 CVA4.1718.92 15.91 HT0.0021.62 22.73 DM0.0013.51 11.36 COPD12.5013.51 20.45 ARF/CKD8.3313.51 6.82 CA12.502.70 4.55 TB8.3310.81 4.55 Thalassemia/Anemia12.502.709.09 ตับแข็ง 4.170.000 Aids4.170.000 Respiratory Failure /Septic shock 29.1745.9554.55

7 เชื้อที่เป็นสาเหตุ จากการเก็บตัวอย่างตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ และตรวจพบเชื้อในผู้ป่วย 45 ราย เชื้อจำนวนร้อยละ Klebsiella Pneumoniae2453.333 Pseudomonas aeroginosa1533.333 Staphylococci1124.444 Streptococcus pneumoniac36.6667 Acinetobacter anitratous1328.889


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุการเสียชีวิตผู้ป่วยปอดบวม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google