งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก ทิศทางก้าวไกล สู่ คุณภาพ มาตรฐาน และ ความปลอดภัย นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก ทิศทางก้าวไกล สู่ คุณภาพ มาตรฐาน และ ความปลอดภัย นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก ทิศทางก้าวไกล สู่ คุณภาพ มาตรฐาน และ ความปลอดภัย
นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 13

2 กรอบการนำเสนอ สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2550-2552
สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กที่สำคัญ ปีงบประมาณ กลยุทธ์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กของกรมอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

3 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก อัตราส่วนการตายของมารดา ในภาพรวมของเขต 11,13
ปีงบประมาณ ไม่เกิน 18 : แสน การเกิดมีชีพ

4 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก
อัตราส่วนทารกตายปริกำเนิด ในภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ ไม่เกิน 9 : พันการเกิด

5 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก
ร้อยละ แม่ที่คลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี ในภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 10

6 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก
ร้อยละ ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ในภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 10

7 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก
ร้อยละ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

8 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ 2550-2552
ร้อยละ หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ 4 ครั้งคุณภาพ ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

9 สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก
อัตราการติดเชื้อ เอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์ ภาพรวมของเขต 11,13 ปีงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 0.7

10 กลยุทธ์ การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ของกรมอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

11 กฎบัตรออตตาวา ว่าด้วย การส่งเสริมสุขภาพ
กฎบัตรออตตาวา ว่าด้วย การส่งเสริมสุขภาพ ยุทธศาสตร์ พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก การพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มและเด็กมีสุขภาพดี โดยได้กำหนดการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เป็นยุทธศาสตร์หลักในการส่งเสริมสุขภาพ ตามกฎบัตรออตตาวา ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีโครงการที่สำคัญ คือ โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว

12 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด/หลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 เดือน - คัดกรอง Thal / HIV  โรงเรียนพ่อแม่  โภชนาการ  ทันตสุขภาพ  รพ.ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย  รพ.สายสัมพันธ์แม่-ลูก  โรงเรียนพ่อแม่  คลินิกนมแม่ / มุมนมแม่  คัดกรองทารกแรกเกิด -Down’s syn. / Thyroid / PKU  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  WCC คุณภาพ  โรงเรียนพ่อแม่  ตรวจพัฒนาการเด็ก  นิทาน ของเล่น  โภชนาการ  ทันตสุขภาพ  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา/ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว จะเน้นกระบวนการคุณภาพในการดูแลตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด จนกระทั่ง ดูแลเด็กที่เกิดมาจนถึงอายุ 5 ปี ตลอดจนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลแม่และเด็ก โดยมุ่งหวังให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย ตามตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของแม่และเด็ก ดังนี้ คือ - BA ต่อพัน การเกิดมีชีพ - LBW ร้อยละ 7 หรือลดลงจากฐานข้อมูลเดิมปีละร้อยละ 0.5 - EBF ร้อยละ 25 หรือ เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิมปีละ ร้อยละ 2.5 - เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ผลลัพธ์ - BA ต่อพันการเกิดมีชีพ - LBW ร้อยละ 7 หรือลดลงจากฐานข้อมูลเดิมปีละร้อยละ 0.5 - EBF ร้อยละ 25 หรือ เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิมปีละ ร้อยละ 2.5 - เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

13 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
เป้าหมาย 1. บูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ในสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชน (Integrated Care) 2. พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐานและอย่างต่อเนื่อง(Continuum of Care) โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นร่มใหญ่ของการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อ บูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ในสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชน (Integrated Care) ตลอดจน พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการบริการอนามัยแม่และเด็ก ที่มีมาตรฐาน และ อย่างต่อเนื่อง (Continuum of Care) จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กขึ้น จัดการประชุมในวันนี้ ประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขต

14 องค์ประกอบการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
ทักษะ ความรู้ บุคลากร อบรม ฟื้นฟู ประชุมวิชาการ คุณภาพบริการ เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักฯ ความจริงจัง ความต่อเนื่อง ความเอาใจใส่ เราทำเต็มที่หรือยัง ?? โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นร่มใหญ่ของการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อ บูรณาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ในสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชน (Integrated Care) ตลอดจน พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการบริการอนามัยแม่และเด็ก ที่มีมาตรฐาน และ อย่างต่อเนื่อง (Continuum of Care) ระบบส่งต่อ เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักฯ

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางาน อนามัยแม่และเด็ก ทิศทางก้าวไกล สู่ คุณภาพ มาตรฐาน และ ความปลอดภัย นพ.สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google