งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยาโรคปอดบวมของจังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยาโรคปอดบวมของจังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบาดวิทยาโรคปอดบวมของจังหวัดเพชรบุรี 2553 - 2555

2 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวม และจำนวนป่วยตาย ปี 2553 - 2555

3 อัตราป่วยและอัตราป่วยตาย โรคPneumoniaปี 2553 - 2555
อัตราป่วยต่อแสนประชากร อัตราป่วยตาย 2553 320.71 4.69 2554 385.42 4.86 2555 374.31 4.54

4

5 จำนวนผู้ป่วยจำแนกรายเดือน ปี 2553 - 2555

6

7 ผู้ป่วย Pneumonia เสียชีวิต ปี 2555 จำนวน 78 ราย
1.อายุ > 60 ปี 55 คน (ร้อยละ 70.5) 20 – 59 ปี 18 คน (ร้อยละ 23.1) < 2 ปี 5 ราย (ร้อยละ 6.4) 2. เป็นโรคอื่น DM/HT/COPDหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ภาวะไตวาย CA lung /TB/AIDS Septic Shock 2. เชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคที่ได้จากการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ Klebsilla pneumonia Acinetobater anitatous Pseudomonas aeruginosa Strephylococcus E. Coli รับรายงานผู้เสียชีวิต 39 ราย ตรวจเพาะเชื่อ พบ 15 ราย

8 การติดต่อ 1. ทางเดินหายใจ โดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน
1. ทางเดินหายใจ โดยการไอ จาม หรือหายใจรดกัน 2. โดยการสาลักเอาสารเคมีหรือเศษอาหารเข้าไป ในปอด 3. แพร่กระจายไปตามกระแสเลือด เช่น การฉีดยา ให้น้ำเกลือ การอักเสบในอวัยวะส่วนอื่น เป็นต้น

9


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยาโรคปอดบวมของจังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google