งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PNEUMONIA UNDER FIVE YEAR IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PNEUMONIA UNDER FIVE YEAR IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PNEUMONIA UNDER FIVE YEAR IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL

2 INTRODUTION OBJECTIVE EXPECTED OUTCOME STUDY DESIGN RESULT DISCUSSION CONCLUSION

3 INTRODUCTION WHO -> ในแต่ละปีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจาก Pneumonia ประมาณ 4 ล้านคน ในประเทศไทยเด็กอายุต่ำกว่า 5ปีเสียชีวิตจาก pneumonia 53.8 ต่อแสนคน เด็กในชนบทเสียชีวิตมากกว่าเด็กในเมือง ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะทุโภชนาการ น้ำหนักแรกเกิดน้อย อายุน้อย เป็นต้น

4 OBJECTIVE เพื่อศึกษาสถิติผู้ป่วย pneumomia ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในโรงพยาบาลพุทธชินราช อุบัติการณ์ อาการสำคัญที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ ภาวะโภชนาการ อัตราการหายใจ ผลการรักษา อัตราป่วยตาย ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และจำนวนผู้ป่วยในแต่ละเดือน

5 EXPECTED OUTCOME เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของpneumonia ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีในโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการควบคุมป้องกัน หรือ วางแผนการรักษาpneumonia ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพื่อกระตุ้นให้แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน และควบคุม pneumonia ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

6 STUDY DESIGN RETROSPECTIVE STUDY
จากเวชระเบียนผู้ป่วยpneumonia อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพุทธชินราช ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค ก.ย. 43 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 226 ราย

7 RESULT ALL -> 226 CASES MALE 130 CASES FEMALE 96 CASES
RATIO M : F = 1.35 : 1

8 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบอายุต่ำกว่า 5 ปีจำแนกตามเดือน
RESULT

9 ตารางที่1.จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบในเด็กต่ำกว่า 5 ปีจำแนกตามอายุ

10

11

12

13

14

15

16 DISCUSSION การวินิจฉัยโรค การนับอัตราการหายใจ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบ

17 CONCLUSION อัตราตายเป็นอันดับ 1ของโรคติดชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
ปัจจัยเสี่ยงสามารถควมคุมและป้องกันได้

18


ดาวน์โหลด ppt PNEUMONIA UNDER FIVE YEAR IN BUDDHACHINARAJ HOSPITAL

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google