งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส
การพัฒนาทักษะการสร้างจดหมายเวียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 นายศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
จากการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรียนเป็นร้อยละ 40 ไม่สามารถสร้างจดหมายเวียนได้ เนื่องจากการสร้างจดหมายเวียน จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการพิมพ์จดหมายไม่ว่าจะเป็นจดหมายราชการ จดหมายธุรกิจ และมีวิธีในการสร้างหลายขั้นตอน จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างจดหมายเวียนต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเรื่องจดหมายเวียน โดยที่ชุดฝึกปฏิบัติดังกล่าวเป็นชุดฝึกปฏิบัติที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากฝึกปฏิบัติจริง สามารถให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และตามความต้องการของผู้เรียน ซึ่งการเรียนรู้จากการใช้ชุดฝึกปฏิบัติดังกล่าว จะนำไปสู้การพัฒนาทักษะในการสร้างจดหมายเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างจดหมายเวียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเรื่องจดหมายเวียน

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 มีทักษะการสร้างจดหมายเวียนดีขึ้น ได้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องจดหมายเวียน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแก้ปัญหา/พัฒนา
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาพณิชยการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 37 คน

6 นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา
ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องจดหมายเวียน

7 สมมติฐานการวิจัย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 มีทักษะการสร้างจดหมายเวียนหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

8 วิธีดำเนินการวิจัย จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเรื่องจดหมายเวียน ตรวจสอบและปรับปรุงจนเป็นที่เรียบร้อย นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาพณิชยการ จำนวน 37 คน

9 การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยหลังจากที่ได้ทำการทดสอบในแต่ละครั้ง ผู้สอนได้ทำการเปรียบเทียบเพื่อหาระดับทักษะการสร้างจดหมายเวียนของผู้เรียนดังนี้ 9 – 10 คะแนน มีระดับทักษะดีมาก 8 – 7 คะแนน มีระดับทักษะดี 6 – 4 คะแนน มีระดับทักษะปานกลาง 3 – 2 คะแนน มีระดับทักษะพอใช้ 0 – 1 คะแนน มีระดับทักษะควรปรับปรุง

10 สรุปผลการนำนวัตกรรมไปใช้
ระดับทักษะ ก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ หลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ จำนวน ร้อยละ ดีมาก 4 10.81 9 24.32 ดี 6 16.22 15 40.54 ปานกลาง 14 37.84 12 32.43 พอใช้ 1 2.70 ควรปรับปรุง 0.00 รวม 37 100

11 ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนะทักษะของผู้เรียนโดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัตินี้ เป็นการเพิ่มระดับทักษะของผู้เรียน และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเอง ควรนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่น ๆ อย่างเหมาะสม และควรมีการจัดทำชุดฝึกที่มีประสิทธิภาพให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ชุดฝึกที่พัฒนาขึ้นมาสามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google