งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ข้อสอบกลางในการ สอบปลายปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ข้อสอบกลางในการ สอบปลายปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ข้อสอบกลางในการ สอบปลายปี

2 ทำการประกาศมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับ สถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง แผนการดำเนินงาน 1. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 9 ประการ ข้อ 1 สพฐ. ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานผู้เรียน 8 มาตรฐาน 2. สุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ 3. ความรู้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการศึกษาต่อในระดับสูง 4. คิด - เป็นระบบ มีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ 5. ทักษะการเรียนรู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6. การรู้หนังสือ ทำการประกาศมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 7. รู้เท่าทันสื่อ 8. ทักษะชีวิตและการทำงาน

3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับ สถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
แผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556 GPAX : O-NET 80 : 20 ข้อ 2 ศธ.ประกาศการใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2557 GPAX : O-NET 70 : 30 ปีการศึกษา 2558 GPAX : O-NET 50 : 50

4 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับ สถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
แผนการดำเนินงาน ข้อ 3 สพฐ. กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยใช้ข้อสอบกลางเป็น ส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน ใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดย สพฐ. ในการสอบปลายปี ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมด

5 คะแนนจากการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน (ร้อยละ 70) คะแนนสอบปลายภาค
กรณีที่ 1 โรงเรียนกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปีเป็น 70:30 คะแนนจากการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน (ร้อยละ 70) คะแนนสอบปลายภาค (ร้อยละ 30) - คะแนนจิตพิสัย - คะแนนสอบท้ายบท/กลางภาค - คะแนนตรวจงาน/โครงการ - คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ ข้อสอบของส่วนกลาง (สพฐ.) (ร้อยละ 20) ข้อสอบของสถานศึกษา (ร้อยละ 80) กรณีที่ 2 โรงเรียนกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนสอบปลายปีเป็น 60:40 คะแนนจากการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน (ร้อยละ 60) คะแนนสอบปลายภาค (ร้อยละ 40) - คะแนนจิตพิสัย - คะแนนสอบท้ายบท/กลางภาค - คะแนนตรวจงาน/โครงการ - คะแนนสอบภาคปฏิบัติ ฯลฯ ข้อสอบของส่วนกลาง (สพฐ.) (ร้อยละ 20) ข้อสอบของสถานศึกษา (ร้อยละ 80)

6 ข้อสอบกลางที่ใช้เป็นข้อสอบปลายภาค
ระดับชั้น ป.2, 4-5 และ ม.1-2 ป.2 ภาษาไทย กลุ่มสาระ ป.4-5 ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / สังคมศึกษาฯ / ภาษาต่างประเทศ ม.1-2 ป.2 การอ่านรู้เรื่อง / การเขียน จากกลุ่มสาระที่หลากหลาย เนื้อหา ป.4-5 ม.1-2 สมรรถนะที่จำเป็น ในแต่ละกลุ่มสาระ

7 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับ สถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
แผนการดำเนินงาน ข้อ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาต่าง ๆ รับทราบแนวทางการข้อสอบกลางไปใช้ในการวัดและประเมินผลปลายปีของสถานศึกษา

8 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับ สถานศึกษา โดยมีข้อสอบกลางร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
แผนการดำเนินงาน ข้อ 5 จัดทำต้นฉบับข้อสอบกลาง และดำเนินการจัดสอบร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ข้อสอบกลางในการ สอบปลายปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google