งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4436 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4436 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4436 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(30) การทดสอบ - การทดสอบ Db: วัฏจักรร้อน ชื้น ( วัฏจักร 12 h+12 h) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 กันยายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบทาง สภาพแวดล้อม เล่ม 2(30) การทดสอบ - การทดสอบ Db: วัฏจักรร้อนชื้น ( วัฏจักร 12 h+12 h) มาตรฐาน เลขที่ มอก. 2380 เล่ม 2(30)-2553 ไว้ ดังมี รายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือก กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการ ทดสอบทางสภาพแวดล้อม เล่ม 2(30) การ ทดสอบ - การทดสอบ Db: วัฏจักรร้อนชื้น ( วัฏจักร 12 h+12 h) ตามมาตรฐานเลขที่มอก. 2380 เล่ม 2(30)-2553

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4436 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google