งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2552

2 สรุปสาระสำคัญ สมควรให้มีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ( พ.ศ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว้

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ใดประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานดังบัญชีท้ายประกาศนี้ ให้ทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือคำขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน แล้วแต่กรณี โดยให้โรงงานในเขตกรุงเทพฯ ยื่นต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. รายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประกอบด้วยหัวข้อการศึกษาที่สำคัญดังนี้ - ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ, ข้อมูลในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระดับความรุนแรงของการประกอบกิจการโรงงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น - ด้านความปลอดภัย ได้แก่ การประเมินและวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากโรงงานในแต่ละด้าน, จัดทำมาตรการควบคุมป้องกันหรือแก้ไขเพื่อลดผลกระทบจากการประเมินและวิเคราะห์อันตราย และจัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อจัดทำแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือในเขตส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. แนบท้ายบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google