งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ.ศ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 สรุปสาระสำคัญ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้า สารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 62 ง วันที่ 3 เมษายน 2555 ซึ่งกำหนดปริมาณการนำเข้สาร HCFCs ประจำปี ตั้งแต่ ปื พ.ศ ถึง พ.ศ เดือนถัดไป

3 สรุปสาระสำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถควบคุมปริมาณการใช้สารดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมข้างต้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัวัตถุอันตราย พ.ศ และข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ บัญญัติให้การดำเนินการต่อวัตถุอันตรายต้องคำนึงถึงสนธิสัญญาและข้อผูกพันระหว่างประเทศ

4 สรุปสาระสำคัญ กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงกำหนดให้ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ที่ออกให้ก่อนประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอฟซีเอฟซี (HCFCa) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 สิ้นสุดอายุใบอนุญาต นับตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศฉบับนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
เป็นข้อมูลแจ้งให้ทราบ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดให้ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) ที่ออกให้ก่อนประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอฟซีเอฟซี (HCFCa) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 สิ้นสุดอายุใบอนุญาต นับตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศฉบับนี้

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google