งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ( เมษายน - กันยายน 2555) ผลการ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ( เมษายน - กันยายน 2555) ผลการ ปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ( เมษายน - กันยายน 2555) ผลการ ปฏิบัติงาน

2

3 ตัวชี้ วัด สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนิน ธุรกิจ 150 แห่ง สหกรณ์ 71 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 79 แห่ง 71.79 % เป้าหม าย ผลการ ดำเนินงาน ประชุมใหญ่แล้ว 52 ส. 68,362 ราย 66 ก. 3,986 ราย ติดตามผลการแนะนำและส่งเสริม 4 แนะนำ ส่งเสริมสมาชิกมีส่วนร่วมใน กิจกรรมกับสถาบัน 3 กำหนดแผน และจัดทำแนวทางการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับ สถาบัน 2 จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานปี 54 ให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 33,285 ราย กพส. 31,/284 ราย ( ส. 29,508 ก. 1,776) กสจ. 2,001 ราย ( ส. ก. ) 46,367 ราย

4 ตัวชี้วัดตาม คำรับรอง สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ( ก. ย. ๕๓ - ส. ค. ๕๔ ) 72.40 % ผู้รับผิดชอบ : นายอดุล ภิบาลทรัพย์ สรุปการดำเนินงานทั้งปี 6 สรุปการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 5 สรุปการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 4 สรุปการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 3 สรุปการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 2 จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานปี 54 ให้กับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3 1 เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน 8,102 X 4 % = 8,426 ล้านบาท 6,100 ล้านบาท ( กย 54 - มิย.55) คิด เป็นร้อยละ 72.40 ของเป้าหมาย

5 ตัวชี้ วัด กลุ่มเป้า หมาย ผู้รับผิดชอบ : นายอดุล ภิบาลทรัพย์ ผลการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ กย.54- กค.55 50.70 % 70.89 % 100 %

6 ตัวชี้ วัด กลุ่มเป้า หมาย 100 % 101.17 % ผู้รับผิดชอบ : นายอดุล ภิบาลทรัพย์ ติดตาม และสรุปผลการเนินงาน 5 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้กับสหกรณ์ฯ 4 แนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ฯ ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าว และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 3 ประสาน แนะนำสหกรณ์จัดหาแหล่ง เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2 แจ้งสหกรณ์เป้าหมายในที่ประชุม คณะกรรมการฯทราบ 1

7 100 % ผู้รับผิดชอบ : นายอดุล ภิบาลทรัพย์ 21.55 % กิจกร รม งบประ มาณ ผลการ เบิกจ่าย ครั้งที่ 1 9.725 ตัน เป็นเงิน 24,312.50 บาท ครั้งที่ 2 55.150 ตัน เป็นเงิน 137,875.00 บาท ครั้งที่ 3 29.950 ตัน เป็นเงิน 74,875.00 บาท รวมเบิก 94.835 ตัน เป็นเงิน 237,062.50 บาท คงเหลือ 345.175 ตัน เป็นเงิน 862,937.50 บาท

8 สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ( นาปี ) ประสบ อุทกภัย 11 ราย พื้นที่เสียหาย 227 ไร่ ทำให้ผลการ รวบรวมไม่เป็นไปตามแผน มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด ทำให้ผลผลิตเสียหาย บางส่วน รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว ไม่ได้ตามแผน ณ กรกฎาคม 2555 สหกรณ์ฯ รวบรวมข้าวเปลือกจาก สมาชิก ( นาปรัง ) จำนวน 378,360 ตัน และสหกรณ์อยู่ ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมื่อสหกรณ์ ฯ ขายเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ได้ ตาม เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกรมฯ ที่กำหนด ต้องเบิกให้แล้วเสร็จ ภายใน 25 สิงหาคม 2555 ข้อตกลงสิ้นสุด 31 สิงหาคม 2555

9 ตัวชี้วั ด กลุ่มเป้า หมาย 100 % ผู้รับผิดชอบ : นาย อดุล ภิบาลทรัพย์ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน 6 ติดตามกลุ่มจัดจ้างผลิตกล่องบรรจุ ภัณฑ์ 5 โอนเงินให้กับสหกรณ์ต้นสังกัดเพื่อ มอบให้กับกลุ่มฯดำเนินการจ้างผลิต กล่องบรรจุภัณฑ์ 4 ดำเนินการจัดจ้างออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ให้กลุ่มฯ 3 สำรวจความต้องการการพัฒนา บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มฯ 2 แจ้งสหกรณ์ / กลุ่มอาชีพทราบ 1 ผลการ ดำเนินงา น

10 ตัวชี้วั ด กลุ่มเป้า หมาย 116 % ผู้รับผิดชอบ : นาย อดุล ภิบาลทรัพย์ ติดตามประเมินผล 3 แนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มฯมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 2 จัดทำฐานข้อมูล รายได้การ จำหน่าย 1 ผลการ ดำเนินการ

11 ตัวชี้วั ด กลุ่มเป้า หมาย 100 % ผู้รับผิดชอบ : นายอดุล ภิบาลทรัพย์ สรุปผลการดำเนินงาน 4 ประสานหน่วยงานเพื่อขอรับรอง มาตรฐานฯ 2 ประสานกลุ่มฯ เพื่อขอการรับรอง มาตรฐานฯ 1 ผลการ ดำเนินการ

12 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม หารือ ( สสจ. 30 คน ) วันที่ 25 มิถุนายน 2555 สาระความรู้ที่นำมาปรับใช้ในกิจกรรมที่ 2 ได้แก่ 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการเรียนรู้ 2. การเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มอาชีพสหกรณ์ 3. การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ 4. โครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC)

13 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2555 ( ต่อ ) กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย 2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย การเรียนรู้และพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ( คก. 45 คน, สสจ. 10 คน ) รวม 55 คน ) วันที่ 17 กค. 2555 2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (43 คน, จสส. 5 คน, ผู้สังเกตการณ์ 5 คน ) รวม 53 คน วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ( เมษายน - กันยายน 2555) ผลการ ปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google