งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
การอธิบายถึงแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา คล้ายคลึงแผน/ประมวลการสอน (course syllabus) ระบุผลการเรียนรู้ (แทนวัตถุประสงค์) ระบุวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้

3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (ต่อ)
ระบุผลการเรียนรู้ ตามความรับผิดชอบที่ถ่ายทอดมาจากผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การประเมินผลการเรียนรู้ต้องครบถ้วน กำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานและการปรับปรุง

4 องค์ประกอบของ มคอ.3 หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3. ลักษณะและการดำเนินการ หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของ รายวิชา

5 หมวดที่ 1.ข้อมูลทั่วไป รหัสและชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

6 หมวดที่ 1.ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 8. สถานที่เรียน 9. วันที่จัดทำ/ปรับปรุง ครั้งล่าสุด

7 หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ผลการเรียนรู้โดยรวม) วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง (การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ)

8 หมวดที่ 3. ลักษณะและ การดำเนินการ
คำอธิบายรายวิชา (ตามที่แสดงใน มคอ.2) จำนวนชั่วโมง (บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง (บรรยาย 1 ชม.= ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชม. ปฏิบัติ 1 ชม.= ศึกษาด้วยตนเอง 0.5 ชม.) 3. จำนวนชั่วโมงที่อาจารย์ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการนอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคล

9 หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (แต่ละด้าน ระบุ 1.ผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการประเมินผล)

10 หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
(ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ อาจารย์ผู้สอนตามหัวข้อ) แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (ระบุการประเมินผลสำหรับผลการเรียนรู้ข้อต่างๆ ตามที่รับผิดชอบมาจากหลักสูตร)

11 หมวดที่ 6.ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตำราและเอกสารหลัก (ใช้ประกอบการสอน) เอกสารและข้อมูลสำคัญ (มอบหมายให้อ่าน) 3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (แนะนำให้อ่าน)

12 หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการ
กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา (ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา) 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน(อื่นๆ) (โดยผู้อื่น เช่น ผู้ร่วมสอน คณะกรรมการ ประเมิน) การปรับปรุงการสอน (กลไกและวิธีการปรับปรุง)

13 หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการ
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา (ตามที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร) การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา (กระบวนการนำผลจากข้อ 1,2 และ 4 มาวางแผนปรับปรุง)

14 บทสรุป รายละเอียดของรายวิชา เป็นแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลการเรียนรู้ของรายวิชา ต้องสอดคล้องตามความรับผิดชอบที่รับมาจากผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

15 บทสรุป (ต่อ) ข้อกำหนดต่างๆ ในรายละเอียดของรายวิชา ให้ความมั่นใจว่า นักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การบรรลุผลการเรียนรู้ในรายวิชา นำไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google