งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และเราจะเดินไปพร้อมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และเราจะเดินไปพร้อมกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 และเราจะเดินไปพร้อมกัน
เพื่อนที่เข้าใจ เพื่อนที่จริงใจ และเราจะเดินไปพร้อมกัน ULibM

3 สำนักวิทยบริการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ฐานข้อมูลออนไลน์
สหบรรณานุกรม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook Thai Digital Collection RFID VPN ระบบบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ

4 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) เป็นระบบ ที่เกิดบูรณาการจากประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าสิบปีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุดตลอดจนผู้พัฒนา ได้ทำงานกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติขนาดใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบ INNOPAC, VTLS, HORIZON ฯลฯ อีกทั้ง ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ในประเทศไทยและญี่ปุ่น ทำให้นำความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์มาพัฒนาระบบสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานสากล (MARC21) ในการจัดเก็บและการค้นคืนทรัพยากร สนเทศสนเทศ เพื่อให้แหล่งสารสนเทศหรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้มาตรฐานสากลใช้งาน และสามารถ เชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล (ISO2709) กับระบบห้องสมุดอื่นได้ในอนาคตซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่จะเลือกใช้โปรแกรมสามารถไว้วางใจในการพัฒนาและดูแลระบบต่อไปในอนาคต ในปัจจุบันมีห้องสมุดทั้งโรงเรียนในฝันและห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้ระบบนี้แล้วกว่า 20 ห้องสมุด

5 ส่วนประกอบการทำงานของระบบ
อุปกรณ์ (Hardware) - คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) สำหรับจัดเก็บข้อมูล - คอมพิวเตอร์ สำหรับบรรณารักษ์ทำงานและให้บริการ - คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการสืบค้น - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - เครื่องอ่าน Barcode - เครื่องสำรองไฟฟ้า - อุปกรณ์เครือข่าย

6 โปรแกรมระบบ (Software)
- ระบบปฏิบัติการที่ใช้ Unix (Linux) , Windows2000 Server - โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library Management) ทำงานบนระบบ Web Bease - ระบบเครือข่าย LAN Intranet หรือ Internet - PHP, MySQL ผู้ดูแลระบบและปฏิบัติงาน - บรรณารักษ์, นักสารสนเทศ, นักคอมพิวเตอร์ หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

7 BOOK1 SERVER BOOK2 ยืม + คืน บรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน BOOK3 BOOK4 BOOK5
เช็คเข้าใช้ห้องสมุด PC + Barcode Reader SERVER BOOK2 ยืม + คืน PC Barcode Reader บรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน BOOK3 BOOK4 BOOK5 BOOK6 UPAC1 UPAC2 UPAC3 UPAC4 BOOK7

8 การทำงานของระบบ : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
จะประกอบไปด้วยการทำงาน 3 ส่วน ดังนี้ ULIBM UPAC STAFF ADMIN

9 การพัฒนาก้าวต่อไป Virtual Union Catalog Z39.50 ILL RFID

10 Lib. A Lib. J Lib. B Lib. I VIRTUAL UC. Lib. C Lib. H Lib. G Lib. D Lib. E Lib. F

11 ขอบคุณครับ Sompong.c@msu.ac.th โทร. 08-5014-3429
โทร

12 ขอเชิญชวน...สร้างและใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ


ดาวน์โหลด ppt และเราจะเดินไปพร้อมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google