งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The Library Network in the Northeast Thailand ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ วิราวรรณ ศิริวงษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 การใช้ทรัพยากร แหล่งข้อมูล
? วัด ทำไมต้องสนใจ วิสัยทัศน์ การใช้ทรัพยากร แหล่งข้อมูล โรงเรียน มหาวิทยาลัย

3 ? ทำแล้วแก้ปัญหาอะไร ประหยัดงบประมาณ - Server - จัดซื้อ
เชื่อมโยงเครือข่าย การลงรายการซ้ำซ้อนกัน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

4 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพื่อใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดร่วมกัน

5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 วิเคราะห์ปัญหา ประชุมวางแผน ออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล ฝึกอบรม เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ

6 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
6. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 9 ด้าน ดังนี้ 6.1 ด้านเนื้อหาสาระของการอบรมตรงกับความต้องการ 6.2 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา 6.3 ในภาพรวมของการอบรมท่านมีความพึงพอใจ 6.4 รูปแบบการอบรมมีความเหมาะสม 6.4 ห้องอบรมและอุปกรณ์มีความเหมาะสม 6.5 หลังการอบรมท่านได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 6.6 เอกสารประกอบการอบรมมีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา 6.7 ท่านสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ 6.8 ระยะเวลาของการจัดอบรมมีความเหมาะสม 6.9 ก่อนรับการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจในเครือข่าย สารสนเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีหน่วยงานทั้งหมด 87 แห่ง จำนวน 151 คน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ 53 แห่ง จำนวน 98 คน โรงพยาบาล 7 แห่ง จำนวน 12 คน ห้องสมุดประชาชน 9 แห่ง จำนวน 9 คน มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 18 แห่ง จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 7. การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

8 สรุปผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมในการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ ห้องสมุด จำนวน 46 แห่ง มีความพึงพอใจในเครือข่ายสารสนเทศโดยรวม ทุกด้านในระดับมาก และมีการเชื่อมโยงมวลทรัพยากรสารสนเทศใน เครือข่าย จำนวน 901,546 รายการ โดยใช้โปรแกรมระบบห้องสมุด อัตโนมัติ ULibM จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ เน้นการใช้ทรัพยากร สารสนเทศร่วมกันในเครือข่าย โดยนำหลักการ Cloud Computing ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกัน และจัดตั้งเครือข่ายในการให้ความ ช่วยเหลือด้านการติดตั้งระบบ การดูแลในเบื้องต้น จนเป็นเครือข่าย สารสนเทศห้องสมุดที่สมบูรณ์

9 มีมวลทรัพยากร 901,546 รายการ Single search ปัจจุบัน 309,970 รายการ

10 ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาการสร้างเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดให้เข้มแข็งและครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศและเกิดเป็นรูปธรรม ควรหาแนวทางในการให้บริการสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกัน ควรมีการติดตามดำเนินงานห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้ความช่วยเหลือเสมือนพี่ช่วยน้อง (Joint Use Library)

11 ข้อเสนอแนะ 4) ในอนาคตควรจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือกัน ของเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายในรูปแบบ MOU 5) ควรศึกษาและพัฒนานำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรม เสมือนแห่งชาติ (Virtual Union Catalogue)

12 การนำไปใช้ประโยชน์ 1) สร้างเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดให้เข้มแข็งและครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศและเกิดเป็นรูปธรรม

13 การนำไปใช้ประโยชน์ 2) ให้บริการสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกัน

14 ULibM. (Cloud Computing)
Lib. A Lib. J Lib. B Lib. I ULibM. Lib. C Lib. H Lib. G Lib. D Lib. E Lib. F ULibM. (Cloud Computing)

15 จบการนำเสนอ ขอบพระคุณครับ
จบการนำเสนอ ขอบพระคุณครับ

16 ขอบคุณค่ะ ...


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google