งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลผู้ใช้บริการสู่การบริหารจัดการห้องสมุด From patron information to library management เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ
ความต้องการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่วงเวลาใดผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการมากที่สุด ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นนิสิตกลุ่มใด จะทราบข้อมูลการเข้าใช้บริการต้องทำอย่างไร พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

3 ขั้นตอนการพัฒนา การวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ
วิเคราะห์ความต้องการใช้สถิติผู้ใช้บริการ ศึกษาขั้นตอนของการทำงานในระบบเดิมจากผู้ปฏิบัติงาน ออกแบบระบบขั้นตอนการทำงาน และฐานข้อมูล

4 ขั้นตอนการพัฒนา การพัฒนาและทดสอบระบบ
พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันทำงานร่วมกับเครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด ใช้โปรแกรมภาษา PHP MySQL, Editplus, Dreamweaver8 ทดสอบระบบโดยใช้ข้อมูลที่สมมุติขึ้น

5 ขั้นตอนการพัฒนา การนำระบบไปใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้งานต่อ 1 ห้องสมุด
เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับบันทึกข้อมูล

6 การนำระบบไปใช้งาน ส่วนของเจ้าหน้าที่นั่งตรวจผู้ใช้ก่อนเข้าใช้บริการ:-
ตรวจสอบขั้นตอนการรับข้อมูลจาก ผู้ใช้บริการเข้าระบบ 3 กรณีคือ - การรับข้อมูลตามเหตุการณ์ปกติ - การรับข้อมูลในกรณีผู้ใช้บริการลืมบัตรสมาชิก - การรับข้อมูลจากบุคคลภายนอก

7 การนำระบบไปใช้งาน

8 การนำระบบไปใช้งาน

9 การนำระบบไปใช้งาน ส่วนของเจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล:-
ทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการในกรณีที่พบปัญหาและการสรุปสถิติของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

10 สรุปผลที่ได้จากการใช้งาน
ทราบจำนวนผู้ใช้บริการต่อปี ต่อเดือน ต่อวัน ต่อช่วงเวลา ทราบจำนวนผู้ใช้บริการแบ่งเป็นประเภทของผู้ใช้บริการจำนวนต่อปี ต่อเดือน ต่อวัน ต่อช่วงเวลา ทราบจำนวนผู้ใช้บริการแบ่งเป็นคณะและหน่วยงานของผู้ใช้บริการจำนวนต่อปี ต่อเดือน ต่อวัน ต่อช่วงเวลา การช้วยป้องปรามผู้ไม่หวังดีต่อผู้ใช้บริการ

11

12

13

14

15 ปัญหาที่พบ การโอนถ่ายข้อมูลผู้ใช้บริการจากระบบ INNOPAC เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ยังต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปัญหาระบบฐานข้อมูล MySQL โดยหากมีข้อมูลมากจะทำให้การประมวลผลข้อมูลช้าลงในกรณีที่ต้องการดึงข้อมูลสรุปสถิติประเภทต่างๆ

16 ข้อเสนอแนะ ควรทำระบบคลังข้อมูลหรือเหมืองข้อมูลโดยเก็บข้อมูลแยกเป็นแต่ละปี และพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากคลังข้อมูลหรือเหมืองข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ คาดการณ์พฤติกรรมการเข้าใช้ห้องสมุด และใช้ประโยชน์ในเชิงบริหารจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบวิเคราะห์ข้อมูล

17 จบการนำเสนอ...ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google