งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่1 ข้อมูลทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่1 ข้อมูลทางการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่1 ข้อมูลทางการตลาด

2 สาระการเรียนรู้ ความหมายของข้อมูลทางการตลาด
ความสำคัญของข้อมูลทางการตลาด ประโยชน์ของข้อมูลทางการตลาด ข้อจำกัดในการหาข้อมูลทางการตลาด

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บอกความหมายของข้อมูลทางการตลาดได้ถูกต้อง บอกความสำคัญของข้อมูลทางการตลาดได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการหาข้อมูลทางการตลาดที่มีต่อการประกอบธุรกิจ บอกข้อจำกัดในการหาข้อมูลทางการตลาด

4 ความหมายของข้อมูลทางการตลาด
ข้อมูลทางการตลาด (Marketing Information) หมายถึง ความรู้ ข้อเท็จจริง ตัวเลข เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย และการกำหนดราคา ซึ่งรวมไปถึงความต้องการของผู้บริโภคด้วย ระบบข้อมูลทางการตลาด (Marketing Information System) การจัดทำข้อมูลทางการตลาด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำอุปกรณ์ เครื่องจักร บุคคล เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบข้อมูลทางการตลาด หมายถึง การจัดทำโครงสร้างของข้อมูล กรรมวิธีที่ใช่ในการจัดเก็บข้อมูลโดยบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลประมวลจัดเก็บรักษา และการให้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในองค์กร

5 ระบบข้อมูลทางการตลาดประกอบด้วย
ระบบข่าวสารทางการตลาด (Marketing Intelligence System) ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ จะเป็นข้อมูลประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการตลาด และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งผู้บริหารจะต้องติดตามสถานการณ์และทันต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วถูกต้องและนำไปแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันการณ์ในส่วนนี้ อาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบข่าวสารให้ดีขึ้น คือ ปรับปรุงในส่วนของทำกิจกรรมของพนักงานขาย หาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่น ๆ มาใช้เพิ่มเติม ซื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสำนักงานวิจัยภายนอก

6 ระบบการวิจัยตลาด ระบบการวิจัยตลาด (Marketing Research System) เป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล ในบางครั้งผู้บริหารมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลบางชนิดที่มีลักษณะพิเศษหรือเฉพาะเจาะจง จึงจำเป็นจะต้องทำการวิจัยตลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทหรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยตลาดอย่างมาก โดยทั่วไปแล้วการวิจัยตลาด ที่ทำกันอยู่เสมอ การวิจัยลักษณะตลาดการจัดระดับความสามารถของตลาด ที่จะรองรับสินค้า การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด การวิเคราะห์ยอดขาย การศึกษาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันในท้องตลาด การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การพยากรณ์ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการศึกษาแนวโน้มของธุรกิจ ในอนาคต

7 ระบบตลาดเชิงปริมาณ ระบบการตลาดเชิงปริมาณ (Marketing Management-Science System) เป็นระบบข้อมูลทางการตลาดที่เกิดขึ้นใหม่เพราะการพยายามนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการวางแผนและควบคุมส่วนใหญ่ ข้อมูลที่ได้มักจะมาจากการทำรูปแบบจำลอง Model โดยใช้เทคนิคขั้นสูงสร้างขึ้น

8 ความสำคัญของข้อมูลทางการตลาด
ในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงทุก ๆ ด้านและทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งอาจสรุปความสำคัญของข้อมูลทางการตลาดได้ ดังนี้ ความสำคัญทางด้านการบริหาร 2. ความสำคัญทางด้านสภาพแวดล้อมคู่แข่งขัน

9 ประโยชน์ของข้อมูลทางการตลาด
ข้อมูลทางการตลาดยังมีประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจต่าง ๆ หลายด้านด้วยกัน คือ ประโยชน์ทางด้านการวางแผน ประโยชน์ทางด้านการแก้ปัญหา ประโยชน์ทางด้านการควบคุม

10 การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารกิจการ ลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ
ประโยชน์ของข้อมูลทางการตลาดโดยทั่วไปที่มักพบเห็น มีดังนี้ การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารกิจการ ลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ลดเวลาในการทำงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

11 ข้อจำกัดในการหาข้อมูลทางการตลาด
ในการบริหารธุรกิจอย่างมากเพียงใดก็ตามก็ยังพบข้อจำกัดอีกหลายประการ คือ ข้อจำกัดเกี่ยวกับบุคลากร ข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลา ข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณ ข้อจำกัดเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่1 ข้อมูลทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google