งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ข้อมูล ตุลาคม - ธันวาคม 54 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ข้อมูล ตุลาคม - ธันวาคม 54 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ข้อมูล ตุลาคม - ธันวาคม 54 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

2 ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

3 การจัด รายการ วิทยุ ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 22.92 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

4 ส่งเสริม เผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมเผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ สหกรณ์ ข้อบังคับและระเบียบที่ ถูกต้องเหมาะสม ผลการดำเนินงาน ร้อย ละ 54.67 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

5 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริม สหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

6 การประชุมกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 28.57 ผลการ ดำเนินงาน ( ครั้ง ) ร้อยละ 113.16 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

7 การตรวจการสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ – ผลการดำเนินงาน ( ครั้ง ) ร้อยละ - ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

8 การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ( ครั้ง ) ร้อยละ 46 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

9 การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการกลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 94 ผลการดำเนินงาน ( ครั้ง ) ร้อยละ 31.25 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

10 คณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกร ( ระดับอำเภอ ) ผลการดำเนินงาน ( ครั้ง ) ร้อยละ – ผลการดำเนินงาน ( ราย ) ร้อยละ - ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

11 คณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกร ( ระดับจังหวัด ) ผลการดำเนินงาน ( ครั้ง ) ร้อยละ – ผลการดำเนินงาน ( ราย ) ร้อยละ - ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

12 การชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ร้อยละ – ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives เป้าหมาย 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาคลอง ขนาก 2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ทางพระ 3. กลุ่มเกษตรกรทำนาวังน้ำเย็น เสนองบการเงิน งบดุลให้ผู้สอบบัญชีตรวจรับรอง 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองขนาก 2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทางพระ จัดทำงบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาวังน้ำเย็น ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี -

13 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้ภายใน 150 วัน หลังวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 7.14 กลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ - ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

14 กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

15 การปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน หลังวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 7.14 กลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ - ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

16 การแนะนำ ส่งเสริม การจัดทำ บัญชี สหกรณ์ 8 แห่ง ( เฉพาะที่ไม่มีเจ้าหน้าที่บัญชี ) ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 100 ผลการ ดำเนินงาน ( ครั้ง ) ร้อยละ 25 กลุ่มเกษตรกร 48 แห่ง ผลการดำเนินงาน ( แห่ง ) ร้อยละ 100 ผลการ ดำเนินงาน ( ครั้ง ) ร้อยละ 25 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

17 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives

18 การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลการดำเนินงาน ( ราย ) ร้อยละ 11.71 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ข้อมูล ตุลาคม - ธันวาคม 54 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google