งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
การส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2556 1. สถานการณ์ทั่วไปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2. เป้าหมายการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 3. กระบวนงานการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและผลสำเร็จ 4. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายปี 2556

2 1. สถานการณ์ทั่วไป ที่ รายการ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หมายเหตุ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 จำนวนทั้งหมด ตั้งไม่ครบสองปี หยุดดำเนินการ ระหว่างชำระบัญชี ดำเนินธุรกิจปกติ เป้าหมายตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รักษามาตรฐาน ต้องผลักดันเพิ่ม แผนผลักดันที่กำหนด 74 11 53 76% 40 34 20 - 14 85% 12 นำมาจัดมาตรฐาน ของที่นำมาจัด

3 ตารางจำแนกประเภทสถาบัน ณ 1 ตุลาคม 2555
ที่ ประเภท จำนวน มาตรฐานปี 55 ไม่นำมาจัดปี 2556 ทั้งหมด จัดปี 56 รวม A B C ตั้งใหม่ หยุด ชำระบัญชี 1 การเกษตร 41 28 20 10 7 3 13 4 8 2 ประมง ออมทรัพย์ 12 5 ร้านค้า บริการ 15 6 กลุ่มเกษตรกร 14 9

4 ตารางจำแนกสถาบันเป็นรายอำเภอ
ที่ อำเภอ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผ่านมาตรฐานปี2555 ไม่นำมาจัด ทั้งหมด จัดปี 56 สหกรณ์ กลุ่ม ส. ก. รวม A B C 1 เมือง 24 2 18 12 9 6 หนองจิก 3 5 4 ยะหริ่ง โคกโพธิ์ 7 แม่ลาน ยะรัง กะพ้อ 8 มายอ ทุ่งยางแดง 10 สายบุรี 11 ปะนาเระ ไม้แก่น 74 20 53 14 34 19 21

5 2. เป้าหมายการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
2.1 เป้าหมายปี 2556 ที่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่าน มาตรฐาน สาเหตุโดยย่อ 1 2 3 4 5 สกย.ห้วยเงาะ จำกัด สกก.ทุ่งน้ำดำ จำกัด ก.เลี้ยงสัตว์กะดุนง ก.ทำนาเขาตูม ก.ทำสวนส้มโอเมาะมาวี ข้อ 4 ข้อ 4,5,6 ข้อ 5 ธุรกิจด้านเดียว ธุรกิจน้อย ปริมาณธุรกิจน้อย ตั้งใหม่

6 ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.2 เป้าหมายปี 2557 ที่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่าน มาตรฐาน สาเหตุโดยย่อ 1 2 3 4 5 ชสก.ปัตตานี จำกัด สกต.ธกส.ปัตตานี จำกัด สกก.กูแบสีราพัฒนา จำกัด ก.ทำนากระโด ก.ผลิตน้ำบูดูบ้านน้ำบ่อ ข้อ 1,5,6 ข้อ 4,5,6 ข้อ 5 จัดตั้งใหม่ กำไรหนึ่งปี ไม่จัดจ้าง ไม่ได้จัดสาธารณะประโยชน์ ประเภทธุรกิจน้อยทำให้การมีส่วนร่วมต่ำ หยุดดำเนินงานไม่นำมาจัด ปริมาณธุรกิจน้อย

7 ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2.3 เป้าหมายปี 2558 ที่ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่ผ่าน มาตรฐาน สาเหตุโดยย่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 สอ.กองพลทหารราบที่15 สอ.กรมทหารราบที่152 สกก.ปิยาราตา-นทพ. ส.บ้านมั่นคงปาตาบารู ส.ผู้เลี้ยงโคปัตตานี สกก.กำปงบารู สกก.ไม้แก่น ก.ทำนาปิยามุมัง ก.เลี้ยงสัตว์มะกรูด ข้อ 4,6 ข้อ1,4,6 ข้อ 5 ตั้งใหม่ไม่นำมาจัด ธุรกิจน้อย,การมีส่วนร่วมต่ำ กำไรหนึ่งปี ,ข้อมูลการมีส่วนร่วมไม่สมบูรณ์ ปริมาณธุรกิจน้อย สุกรเสียชีวิตจำนวนมาก

8 3. กระบวนงานหรือวิธีการส่งเสริมและผลสำเร็จ
-จัดหนึ่งอำเภอต่อหนึ่งกลุ่มส่งเสริม รับผิดชอบทุกภารกิจในอำเภอ มี 12 กลุ่มส่งเสริม -มีคณะทำงานระดับจังหวัดโดยสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน ผอ.กลุ่มงานทั้งสามกลุ่ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมทุกกลุ่ม และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นคณะทำงาน -มีการประชุมร่วมกันของกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและพนักงานราชการ ในการร่วมศึกษา และวิเคราะห์สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กำหนดเป้าหมายการส่งเสริมให้ผ่านมาตรฐาน ในระยะ 5 ปี พร้อมแนวทางการส่งเสริม -มีการประชุมร่วมกันกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เพื่อรับทราบผลการ ประเมิน และกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกัน -กลุ่มส่งเสริมกำหนดเข้าส่งเสริมแนะนำอย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี (จังหวัดกำหนดการเข้า ส่งเสริมตามระบบ CPS แห่งละ 2 ครั้งต่อเดือน)

9 ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน
1. การส่งประเมินมาตรฐานสหกรณ์ใน PDA 75 สหกรณ์ ครบ 100 % ทุกเดือน 2. ผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ถึงเดือนมีนาคม 2556 มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ระดับ A : B : C จำนวน 19 : 3 : 2 รวม 24 สหกรณ์ คิดเป็นร้อย ละ ของจำนวนที่นำมาจัดมาตรฐานทั้งหมด 53 สหกรณ์ 3. มีกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ของจำนวน ที่นำมาจัดมาตรฐานทั้งหมด 14 กลุ่ม 4. คาดหมายถึงสิ้นปีงบประมาณ มีสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน 36 สหกรณ์ คิดเป็น ร้อยละ (ตัวชี้วัดกำหนดร้อยละ 76 = 40 สหกรณ์) กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 10 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ (ตัวชี้วัด กำหนดร้อยละ 85 = 12 กลุ่ม) 5. เป้าหมายของปี สหกรณ์ 2 แห่ง ผ่านแล้ว 1 แห่ง คาดว่าได้ครบ -กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง ผ่านแล้ว 3 แห่ง

10 4. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายปี 2556
-สหกรณ์กองทุนสวนยางห้วยเงาะ จำกัด อ.โคกโพธิ์ ตกข้อ 4 -สหกรณ์การเกษตรทุ่งน้ำดำ จำกัด อ.ทุ่งยางแดง ตกข้อ 4,5,6 -กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กะดุนง อ.สายบุรี ตกข้อ 5 -กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาตูม อ.ยะรัง ตกข้อ 5 -กลุ่มเกษตรกรทำสวนส้มโอเมาะมาวี อ.ยะรัง ตั้งใหม่

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google