งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้การจัดหาพัสดุของภาครัฐ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ และแก้ไขเพิ่มเติม 1.2 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานการจัดหาพัสดุของภาครัฐไปในแนวทางเดียวกัน 1.3 เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3 ขอบเขต จัดหาให้ได้พัสดุที่ต้องการใช้ โดยได้ของที่มีคุณภาพดี ตามจำนวนที่ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ของหน่วยงาน และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

4 นิยาม 1. การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง การซื้อวัสดุ/จัดจ้าง มี 2 กรณี คือ กรณีที่ซื้อวัสดุจาก ห้าง ร้าน บริษัท กรณีที่ซื้อวัสดุจาก บุคคลธรรมดา

5 2 การซื้อ/การจ้าง ระเบียบฯ ได้แบ่งวิธีการซื้อหรือการจ้างตามลำดับวงเงินและความสำคัญ โดยแยกวิธีการซื้อหรือจ้างไว้ 5 วิธี ดังนี้ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่พัสดุสำรวจความต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รวบรวมความต้องการพัสดุ วางแผน พิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้าง และประเมินทางเลือก เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาตามวิธีซื้อหรือจ้างที่หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ

7 Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง

8

9 โครงสร้างรหัสพัสดุ โครงสร้างของรหัสจัดแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
 โครงสร้างของรหัสจัดแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 รหัสกลุ่มของวัสดุ ความยาวของรหัส 2 ตำแหน่ง ส่วนที่ 2 ประเภทของวัสดุ ความยาวของรหัส 2 ตำแหน่ง ส่วนที่ 3 ชนิดของวัสดุ ความยาวของรหัส 2 ตำแหน่ง ส่วนที่ 4 ลำดับที่ของวัสดุ ความยาวของรหัส 3 ตำแหน่ง (Running Number)

10 ขั้นตอนการขอจัดซื้อ/จัดจ้าง มี 2 กรณี คือ

11

12 ขั้นตอนการผูกพัน

13 ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง หลังจากที่ทำการบันทึกผูกพันแล้วจะทำรายงานการอนุมัติขอซื้อ/ขอจ้างต่อไปดังนี้

14

15 ขั้นตอนการตรวจรับ 1. เลือกประเภทของการตรวจรับก่อนโดนแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้การซื้อวัสดุถ้าราคาไม่เกิน 10,000 บาทขั้นตอนถัดไปคือ “ ตรวจรับ ” เมนู ระบบจัดซื้อจัดจ้าง -บันทึกรายงานประจำวัน - ตรวจรับ -บันทึก -ปรับปรุงข้อมูลตรวจรับ(KKPODT19)

16 2. การซื้อวัสดุถ้าราคาเกิน 10,000 บาทต้องทำ “ ข้อตกลงซื้อ/จ้าง ”
เมนู - ระบบจัดซื้อจัดจ้าง -บันทึกรายงานประจำวัน - ข้อตกลงซื้อขาย/จ้าง -บันทึก-ปรับปรุงข้อมูลข้อตกลงซื้อขาย/จ้าง (KKPODT10)

17

18 3 .การซื้อครุภัณฑ์ต้องทำ “ ข้อตกลงราคา หรือ ทำสัญญา ”
3 .การซื้อครุภัณฑ์ต้องทำ “ ข้อตกลงราคา หรือ ทำสัญญา ”

19 วงจรจัดซื้อจัดจ้าง

20 วงจรจัดซื้อจัดจ้าง

21 จัดทำโดย นางสาว พุ่มพวง นันท์ดี 503021000-9
นางสาว พุ่มพวง นันท์ดี นางสาว เพ็ญทิตยา โกพลรัตน์ นางสาว ภัทรพร เหล่าสะพาน  นางสาว ภาณุรัตน์ สุจริต   นาย ยุทธพงษ์ ฤทธิชัย  นาย รุ่งเรือง สมอหา นางสาว ฤมล พลวัน นางสาว ลักขิกา เจ็กสูงเนิน สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาค (ปกติ) อาจารย์ประจำรายวิชา : อ.อภิศักดิ์ พัฒนจักร


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ ระบบจัด ซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google