งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการจัดซื้อ/จ้างสำหรับผู้รับบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการจัดซื้อ/จ้างสำหรับผู้รับบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการจัดซื้อ/จ้างสำหรับผู้รับบริการ
โดย วิยะดา ธนสรรวนิช งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไข ฉ.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไข ฉ.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไข ฉ.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไข ฉ.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไข ฉ.5

4 วิธีการ วงเงินเป็นตัวกำหนดวิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
การจัดซื้อครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท การจัดซื้อครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท การจัดซื้อครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท (แบบมีเงื่อนไข) การจัดซื้อครั้งหนึ่ง ที่มีวงเงิน 2,000,000 บาท การจดซื้อครั้งหนึ่ง ที่ไม่จำกัดวงเงิน (แบบระบุหน่วยงาน)

5 ขั้นตอน ฝ่าย/เจ้าของเรื่อง สำรวจความต้องการใช้พัสดุประจำปี
วิเคราะห์ความจำเป็นของความต้องการให้เหมาะสมกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดทำแผนความต้องใช้พัสดุ ส่งงานพัสดุ สำรวจความต้องการใช้พัสดุประจำเดือนตามลำดับความสำคัญ เพื่อเสนอขอซื้อตามแผน ส่งงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ/จัดหา สรุปรายการพัสดุที่ต้องการเพื่อเบิกใช้ในฝ่าย ฝ่ายฯ/เจ้าของเรื่องจัดทำทะเบียนการใช้วัสดุภายใน

6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มสำรวจความต้องการใช้พัสดุ แบบฟอร์มเสนอขอซื้อพัสดุ แบบฟอร์มกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ทะเบียนการใช้พัสดุประจำฝ่ายฯ Link File แบบฟอร์มต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการจัดซื้อ/จ้างสำหรับผู้รับบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google