งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดตาก ( ๑ - ๑๗ ), จังหวัด อุตรดิตถ์ ( ๑ - ๘ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดตาก ( ๑ - ๑๗ ), จังหวัด อุตรดิตถ์ ( ๑ - ๘ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดตาก ( ๑ - ๑๗ ), จังหวัด อุตรดิตถ์ ( ๑ - ๘ )

2 นายบุญยืน สิทธิบาลนายอเนก แกระวงค์ นางเยาวเรศ ทิฐธรรมนายจเรวัชร ปลาลาศ นางอรุณี เสือเหลืองนายผจญ ศิริรัตน์ นายพันธุ์เสน่ห์ เปรมสัยนางอุไรวรรณ แก้วหล้า น. ส. รุจิพรรณ ทองลิ่ม น. ส. สำราญ คำภิระแปงนางปิ่นรัตน์ จินาตินางสาย พร ใจมูล นางอรพินทร์ แสงมณีนายสว่าง กาสุยะ นายเนติกร สุทธิชาติ นางพรรณธิพา มาชมนายธเนศพล วงศ์เจริญ นายกำจร อยู่เจริญกิจ นายสมเจตน์ เลขะวัฒนะน. ส. อลิสา จิตร์หาญ นางรวิวรรณ ชมพู่ นางอาภรณ์ บุญธรรมนายสันติ มณีอ่อนนายนิติ จันขุ

3

4 อาจารย์ การุณ ศรีธรรมา นางสาวทิพาศรี กล่อมเกลี้ยง

5

6 ผล ผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์

7 คุณภาพชีวิต ดีขึ้น เกษตรกรมีงานทำ อย่างต่อเนื่อง มี รายได้ที่มั่นคง

8 ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความ ต้องการของตลาด

9 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ขั้น เตรียมกา ร ขั้น ดำเนินการ ขั้นติดตาม และ ประเมินผล

10 ตรงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด และการแก้ไข ปัญหาความยากจน

11 ปัจจัยนำเข้า คน เงิน วัตถุดิบเทคโนโลยี

12 คน ๑.แรงงา น ๒.ความรู้ ด้าน วิชากา ร ปัจจัยการ ผลิต ๑.เมล็ด พันธุ์ ๒.ปุ๋ย อินทรีย์ ๓.สารชีว ภัณฑ์

13 เงิน ๑. งบประมา ณ เทคโนโลยี ๑.เครื่องจักร กล การเกษตร ๒.ภูมิปัญญา ท้องถิ่น

14 คน ๑.แรงงา น ๒.ความรู้ ด้าน วิชากา ร ปัจจัยการ ผลิต ๑.พันธุ์สัตว์ / พันธุ์ปลา ๒. อาหาร สัตว์ / ปลา ๓. ยารักษา โรค

15 เงิน ๑. งบประมา ณ เทคโนโล ยี ๑. เครื่องจักร กล การเกษต ร

16 ขอขอบพระคุณ นักวิชาการทุก ท่านที่เข้าร่วมการ สัมมนาในครั้งนี้ ของให้ทุกท่าน เดินทางโดยสวัสดิ ภาพ


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดตาก ( ๑ - ๑๗ ), จังหวัด อุตรดิตถ์ ( ๑ - ๘ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google