งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher

2 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher อาจารย์สุธาสินี ศรีวิชัย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

3 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher วิวัฒนาการและความสำคัญของภาษา การศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ภาษไทยและภาษาต่างประเทศสำหรับครู การพัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารความหมายที่ถูกต้อง การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

4 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
วิชา ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher 1. การใช้ภาษาไทย 2. การใช้ภาษาต่างประเทศ 3. การใช้เทคโนโลยี อ.สุธาสินี ศรีวิชัย อ. อนุชิต วัฒนาพร

5 เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
อ.สุธาสินี ศรีวิชัย คะแนน อ.อนุชิต วัฒนาพร 50 คะแนน ระดับผลการเรียน 85 – 100 A 80 – 84 B+ 75 – 79 B 0 – 49 F

6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
ช่วงที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์

8 ความหมายของการสื่อสาร
Communication กระบวนการที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ตลอดจนข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ให้กันและกันโดยผ่านทางสัญลักษณ์ต่างๆ จนเกิดการกำหนดความหมาย รู้เรื่องราวนั้นๆร่วมกัน

9 ความสำคัญของการสื่อสาร
- ด้านการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล - ด้านการเรียนรู้อดีตเพื่อพัฒนาอนาคต - ด้านวงการธุรกิจ - ด้านความบันเทิง

10 องค์ประกอบของการสื่อสาร
ผู้ส่งสาร Sender M สาร Message S R FD ผู้รับสาร Receiver

11 จุดประสงค์ของการสื่อสาร
1. ติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารหรือความรู้ 2. ติดต่อสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 3. ติดต่อสื่อสารเพื่อจรรโลงใจ 4. การติดต่อสื่อสารเพื่อความบันเทิง

12 รูปแบบของการสื่อสาร 1. ตามจำนวนของผู้ทำการสื่อสาร
- การสื่อสารภายในตัวบุคคล - การสื่อสารระหว่างบุคคล - การสื่อสารในกลุ่มบุคคล - การสื่อสารมวลชน 2. ตามการตอบสนอง - การสื่อสารทางเดียว - การสื่อสารแบบสองทาง

13 รูปแบบของการสื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่งสาร และรับสาร - การส่งสาร
การพูด ผู้พูด ผู้ฟัง เสียงและกิริยาท่าทาง ปฏิกิริยาจากผู้ฟัง

14 รูปแบบของการสื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่งสาร และรับสาร - การส่งสาร
การเขียน ผู้เขียน ผู้อ่าน ตัวอักษรและความหมาย ปฏิกิริยาจากผู้อ่าน

15 ได้ยินเสียงและเข้าใจความหมาย
รูปแบบของการสื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่งสาร และรับสาร - การรับสาร การฟัง ผู้ฟัง ได้ยินเสียงและเข้าใจความหมาย นำไปใช้ คิด

16 รูปแบบของการสื่อสาร 3. ตามวิธีการที่ใช้การส่งสาร และรับสาร - การรับสาร
การอ่าน ผู้อ่าน ตัวอักษร และความหมาย นำไปใช้ เลือกความหมาย

17 ภาษากับการสื่อสาร

18 ภาษากับการสื่อสาร

19 ลักษณะของภาษาในการสื่อสาร
1. วัจนภาษา คือ ภาษาถ้อยคำ 2. อวัจนภาษา คือ ภาษาไม่ใช้ถ้อยคำ - กิริยาท่าทาง - ภาพ - สัญญาณต่างๆ - สี - การสัมผัส - ลักษณะของตัวอักษร - ลักษณะทางกายภาพ - เวลา - เสียง - กลิ่น หรือ รส - ช่องว่างหรือระยะห่าง

20 ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร - ผู้พูด - ผู้เขียน 2. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร - ผู้ฟัง - ผู้อ่าน

21 กิจกรรม

22 กิจกรรมที่ 1 1. นักศึกษาคิดว่า การสื่อสาร ในอาชีพครูมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 2. นักศึกษาคิดว่า ตัวนักศึกษาเองมีลักษณะที่ดีของผู้รับสารและผู้ส่งสารมากน้อยเพียงใด อะไรบ้าง ให้ยกตัวอย่างอธิบายเป็นข้อๆ


ดาวน์โหลด ppt ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google