งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)
การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

2 ชื่อผู้วิจัย นายปิยราษฏร์ บุญวิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ชื่อผู้วิจัย นายปิยราษฏร์ บุญวิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

3 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การดำเนินชีวิตส่วนบุคคลแบบเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชา การเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1 สาขางาน ยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ

4 ความสำคัญของปัญหา การดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการปรับตัวไม่ทันกันทางวัฒนธรรม และนำไปซึ่งปัญหาต่างๆของสังคม

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน เรื่อง การดำเนินชีวิตส่วนบุคคลแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนก่อนและหลังการศึกษาโดยวิธีการลงมือปฏิบัติ

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ต่อ)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการลงมือปฏิบัติ 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน ด้านจิตพิสัยหลังการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการลงมือปฏิบัติ

7 ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตประชากร :
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3/1 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

8 ขอบเขตตัวแปร 1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ 2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน

9 เวลาในการทำการทำวิจัยช่วงเดือน
ขอบเขตด้านเวลา เวลาในการทำการทำวิจัยช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2556

10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1 สาขางาน ยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จำนวน 35 คน

11 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะความรู้ความเข้าใจ เรื่องการดำเนินชีวิตส่วนบุคคลแบบเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนและหลังการใช้โดยวิธีการลงมือปฎิบัติโดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.5 คะแนน

12 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ตามลำดับ โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าของความเข้าใจในบทเรียน เท่ากับ 48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 25) และเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นทุกคนคน คิดเป็นร้อยละ 100

13 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่3/1 สาขางานยานยนต์ ที่มีต่อการสอนแบบลงมือปฏิบัติ พบว่า ความหลากหลายของกิจกรรมในการเรียนการสอนของครู ทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาวิชามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63

14 ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช
ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3/1 สาขางานยานยนต์ หลังการสอนแบบลงมือปฏิบัติ ด้านจิตพิสัย พบว่า ค่าคะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น

15 ปฏิบัติตนตามลักษณะอันพึงประสงค์มากขึ้นจากเดิมเป็นลำดับ โดยเฉพาะด้านความมีเหตุผล นักเรียนส่วนใหญ่ดำรงตนภายใต้กรอบความมีเหตุผล มีการคิดพิจารณาและไตร่ตรองในการเรียนและการปฏิบัติงานมากขึ้น และความประหยัด

16 ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ทรัพยากรที่มีภายในวิทยาลัยฯ และครอบครัว สังคมอย่างรู้คุณค่า และมีความรับผิดชอบและเพียรพยายาม มีความรอบคอบในการเรียน การใช้ชีวิต และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อเพื่อน และต่อครูผู้สอน

17 ข้อเสนอแนะ หลังจากได้ทำการวิจัย ทำให้ทราบแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีในรายวิชาที่เน้นภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติเป็นหลัก เช่น ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เป็นต้น

18 ผู้วิจัย จึงขอเสนอแนะต่อครู และผู้สอน คือ ควรจะเน้นการฝึกทักษะของนักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการบันทึกพฤติกรรมการเรียน ทั้ง 3 ด้าน ทั้งพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

19 และมีการนำผลไปพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงคุณภาพนักเรียนให้ตรงตามสมรรถนะการเรียนรู้ และพยายามสอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนจากสถานการณ์จริง

20


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google