งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติกระบอกสูบแบบสองทางใน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยวิธีการใช้วงจรฝึกปฏิบัติพร้อมแบบประเมินผลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติกระบอกสูบแบบสองทางใน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยวิธีการใช้วงจรฝึกปฏิบัติพร้อมแบบประเมินผลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติกระบอกสูบแบบสองทางใน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยวิธีการใช้วงจรฝึกปฏิบัติพร้อมแบบประเมินผลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาเครื่องกลช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ปีการศึกษา 2553 ” โดย นายปรีชา จันทร์ใหม่

2 วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติของกระบอกสูบสองทางในวิชางานนิวแมติกส์และ ไฮดรอลิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาเครื่องกลช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติของกระบอกสูบสองทาง โดยการออกแบบวงจรแบบต่างเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติต่อวงจร พร้อมเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติและใช้ตารางบันทึกการปฏิบัติงาน เมื่อผู้เรียนผ่านการฝึกครบทุกวงจร โดยมีเซ็นชื่อในตารางบันทึกการต่อวงจรสามารถสอบต่อวงจรแบบอัตโนมัติได้

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ที่เรียนอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 คณะช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ จำนวน 50 คนที่สอบไม่ผ่านการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
วงจรแบบต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติ พร้อมเครื่องมือประเมินผลและใช้ตารางบันทึกการปฏิบัติงาน

6 ตารางเกณฑ์ให้คะแนนปฏิบัติการต่อวงจร
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ ตารางเกณฑ์ให้คะแนนปฏิบัติการต่อวงจร ลำดับ รายการประเมิน คะแนน เต็ม ได้ 1 บอกชื่อและอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ได้ถูกต้อง 10 2 ติดตั้งอุปกรณ์ตามวงจรที่กำหนดได้ถูกต้อง 3 เช็คลมที่ต่อจากแหล่งจ่ายลมก่อนต่อเข้ารู P ของวาล์วแต่ละตัว 4 ปฏิบัติการต่อวงจรได้ถูกต้องตามแบบและตรงต่อเวลาที่กำหนดให้ ( 5 นาที ) เกิน 2 นาที ตัด 2 0 คะแนน 30 5 วงจรทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ถูกต้อง 6 เลือกขนาดความยาวของสายต่อลมที่เหมาะสม 7 ปิดวาล์วลมก่อนถอดสายออกจากอุปกรณ์ 8 เก็บสายต่อลมเป็นระเบียบเรียบร้อย รวม 100

7 ตารางบันทึกการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติของ
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ ตารางบันทึกการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติของ กระบอกสูบสองทาง ครั้งที่ การควบคุมกระบอกสูบสองทางแบบต่างๆ ผ่าน ไม่ผ่าน ผู้ตรวจ 1. งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์ว 5/2 ทำงานด้วยลมและกลับด้วยสปริง อ. ปรีชา 2 งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์ว หน่วงเวลา 3 งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์ว 5/2 ทำงานด้วยลมและกลับด้วยลม 4 งานควบคุมกระบอกสูบสองทางแบบอัตโนมัติ

8 สรุปผลการวิจัย สรุปผลคะแนนหลังจากนักเรียนผ่านการฝึกปฏิบัติต่อวงจรตามแบบที่กำหนด พบว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ 70 เปอร์เซ็น จำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 16 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ 80 เปอร์เซ็น จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ 90 เปอร์เซ็น จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ 100 เปอร์เซ็น จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 36

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการใช้วงจรฝึกปฏิบัติพร้อมตางรางการประเมิน และ ตารางบันทึกการปฏิบัติงานการต่อวงจร กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน ทั้งหมดมีทักษะการต่อวงจรควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ คือนักเรียนสามารถต่อวงจรได้อย่างถูกต้องและเม้นยำภายในเวลาที่กำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนสะสมอยู่ระหว่าง ร้อยละ

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย การเรียนแบบการฝึกปฏิบัติแบบมีขั้นตอนและมีเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติที่มีมาตรฐาน สามารถใช้เป็นแบบอย่างกับรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติซึ่งผู้สอนต้องออกแบบฝึกให้สอดคล้องกับรายวิชานั้นๆ ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนด ชี้แจงกรอบของกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจวิธีการกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ และสร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติกระบอกสูบแบบสองทางใน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยวิธีการใช้วงจรฝึกปฏิบัติพร้อมแบบประเมินผลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google