งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษาสู่สากล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษาสู่สากล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศึกษาสู่สากล
ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 Main Topic (1) International : What and Why? (2) International KPI (3) Educational & International : Active and Passive (4) Internationalized Strategies (5) International Tools (6) International Roadmap / Iceberg (7) KSF  KACS / The Dream Comes True

3 (1) International : What and Why? 7+ Phenomena
1. Post-Globalization : The World is Flat 2. International Business 3. Bologna Declaration

4 3. Bologna Declaration Congruent Higher Education System Comparative Degree Quality Assurance Cooperation International University Development

5 4. AEC (ASEAN Economic Community : 2015)
Borderless Products Borderless Labour Borderless Education

6 5. Thailand Higher Education Vision ’59 6. University Vision 7
5. Thailand Higher Education Vision ’59 6. University Vision 7. Demand Driven

7 Main Topic (1) International : What and Why? (2) International KPI (3) Educational & International : Active and Passive (4) Internationalized Strategies (5) International Tools (6) International Roadmap / Iceberg (7) KSF  KACS / The Dream Comes True

8 (2) International KPI 1. Mission Statement 2. Leadership 3. Academic Connectivity 4. International Curriculum 5. International Faculties & International Students 6. Activity that Force to International 7. International Unit

9 Main Topic (1) International : What and Why? (2) International KPI (3) Educational & International : Active and Passive (4) Internationalized Strategies (5) International Tools (6) International Roadmap / Iceberg (7) KSF  KACS / The Dream Comes True

10 (3) Educational & International : Active and Passive
1. Global University System Consortium / Federation Multinational University International Forum International Standard AUPF (Asian University President Forum)

11 2. Human Resource and Research to International
3. University Ranking 4. International Marking 5. University Competitiveness 6. Faculty Development 7. Transformed Learning

12 Main Topic (1) International : What and Why? (2) International KPI (3) Educational & International : Active and Passive (4) Internationalized Strategies (5) International Tools (6) International Roadmap / Iceberg (7) KSF  KACS / The Dream Comes True

13 (4) Internationalized Strategies
1. International Declaration มหิดล : ม.มหิดล มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย ระดับโลก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ : สถาบันชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ ยอมรับระดับนานาชาติ Hakuk U. of Foreign Study : HUFS เป็น ศูนย์กลางการศึกษาสากล

14 SWU : บัณฑิตต้องแสวงหาสติปัญญาสากล วิสัยทัศน์ สากล สร้างทักษะและศักยภาพการวิจัยที่มี คุณภาพระดับสากล สกอ. แผนฯ 11 : มหาวิทยาลัยมีบทบาทสูงใน ประชาคมอาเซียนและมุ่งสูคุณภาพ อุดมศึกษาระดับนานาชาติ จุฬาลงกรณ์ : ความเป็นนานาชาติ หมายถึง การเปิด โลกทัศน์และการมีฐานะเป็นที่ยอมรับ ในวงการสถาบันชั้นสูงของโลก ราชภัฏ : ?

15 2. International Atmosphere
3. GE with International Content 4. International Curriculum 5. Planning and Budget to Be 6. Outsourcing 7. International Exchange

16 Main Topic (1) International : What and Why? (2) International KPI (3) Educational & International : Active and Passive (4) Internationalized Strategies (5) International Tools (6) International Roadmap / Iceberg (7) KSF  KACS / The Dream Comes True

17 (5) International Tools
1. Leadership 2. Policy 3. Global Language 4. Budget and Goal 5. Unity

18 6. International Community Members 7
6. International Community Members 7. COFM C : Connectivity O : Openness F : Flexibility M : Mobility

19 Main Topic (1) International : What and Why? (2) International KPI (3) Educational & International : Active and Passive (4) Internationalized Strategies (5) International Tools (6) International Roadmap / Iceberg (7) KSF  KACS / The Dream Comes True

20 (6) International Roadmap / Iceberg
1. Academic Reputation 2. International Training / Workplace 3. Articles  SCOPUS 4. Foreign Faculties 5. Foreign Students 6. International / House Service 7. University Ranking (by some not by ALL)

21 Main Topic (1) International : What and Why? (2) International KPI (3) Educational & International : Active and Passive (4) Internationalized Strategies (5) International Tools (6) International Roadmap / Iceberg (7) KSF  KACS / The Dream Comes True

22 (7) KSF for 21th Century / The Dream Comes True
1. K : Knowledge 2. A : Attitude 3. C : Communication / Change 4. S : Skill

23 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษาสู่สากล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google