งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของอาจารย์ 9 มทร.กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของอาจารย์ 9 มทร.กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของอาจารย์ 9 มทร.กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อ.สุทธาสินี วัชรบูล 16/06/56

2 ASEAN COMMUNITY 2015: ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY

3 Three pillars = One common Regional Identity
Political – Security Community – (democratic, just environment, dynamic development) Economic Community – (single market, production base/ closer economic integration) Socio – cultural community – (community of caring societies, aware of its cultural heritage) 2

4 Implications for the Education Sector for a Political-security Community = Democratic
Education in the ASEAN countries at all levels should: INCLUDE all: children, men, women of different religions, languages, races, cultures, economic group, social class PROMOTE understanding and appreciation of ASEAN countries and their: history, culture, political situation, environmental situation, crisis and common values, cultural heritage IMPROVE QUALITY of education, TECVOC skills, teacher training, technical assistance, exchanges. 3

5 Promote use of English language, ICT
Education Sector’s Role in the Economic Community = Human Resource Development Develop students’ various skills, talents by encouraging innovation and entrepreneurship Promote use of English language, ICT Encourage use of Science and Technology in Socio-economic activities 4

6 Prepare students with skills – global standards
Education Sector’s Role in the Economic Community = Human Resource Development Prepare students with skills – global standards Have ASEAN-wide student competitions, festivals and provide programs for the youth of ASEAN, such as ; math and science, sports Olympiads, cultural performances and exchanges, scholarships among member countries, computer games, robot games, etc., 5

7 . *Promote ASEAN sense of community in each country
Education Sector’s Role in Building ASEAN Identity in the Socio- Cultural Community *Promote ASEAN sense of community in each country * Compare cultural similarities and differences * Promote ASEAN Cultural Heritage, by using of multi-media * Preserve local-wisdom, traditional and ethnic crafts, * Promote cultural industries . 6

8 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556-2558
1 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับประเภท 1 2 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 3 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปครูเพื่อยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 7

9 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556-2558
4 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ 5 ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 1 6 ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ 7 ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 8

10 มทร. กับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบ(System) ครรลอง/รูปแบบการทำงาน (Style) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skill) ปรัชญาร่วม (Share value) 9 10

11 จบ สวัสดี 11


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของอาจารย์ 9 มทร.กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google