งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718 อาจารย์สุเทพ โคฮุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718 อาจารย์สุเทพ โคฮุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718
อาจารย์สุเทพ โคฮุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ โทรศัพท์

2 อาจารย์สุเทพ โคฮุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : การแก้ปัญหานักเรียนระดับชั้น ปวช โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่ขาดความรับผิดชอบงาน ที่ได้รับมอบหมาย ในวิชากิจกรรมภาษาไทย โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม Classroom Practical Research report on : Participatoryprocedure level to remedy irresponsible level 2 students in Daruna Ratchaburi Commercial School in their assigned work in Thai subject อาจารย์สุเทพ โคฮุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ โทรศัพท์

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่ขาดความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยส่งงานหรือปฏิบัติงานในวิชากิจกรรมภาษาไทย เพิ่มมากขึ้น เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โทรศัพท์

4 E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718

5 E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718
ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียน ดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่เรียนวิชากิจกรรมภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 420 คน กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่ขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย วิชากิจกรรมภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ทั้ง 12 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 84 คน เป็นการศึกษาเป็นรายกรณี โทรศัพท์

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา หรือนวัตกรรม คือ กระบวนการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย บุคคล 4 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ประจำวิชา (ผู้วิจัย) อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเพื่อนนักเรียน เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลจากการสังเกตและผลการแก้ปัญหา โทรศัพท์

7

8 E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718
สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ที่ขาดความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยส่งงานในวิชากิจกรรมภาษาไทย เพิ่มมากขึ้น ได้แนวทางการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โทรศัพท์

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ประโยชน์ต่อนักเรียน มีความรู้ เข้าใจ งานมีคุณภาพ อุปนิสัยเปลี่ยนไป ผ่านการประเมิน ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจำวิชา แก้ปัญหาได้ ภูมิใจได้ช่วยศิษย์ ได้แนวทางการบริหารจัดการ ประโยชน์ต่อโรงเรียน สร้างจุดขาย บุคลากรมีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ปัญหาเด็กตกค้างลดลง ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ทราบพฤติกรรมของลูกหลาน ประหยัดค่าใช้จ่าย โทรศัพท์

10 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
ควรประสานความร่วมมือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายจริยะ อาจารย์ทุกท่านควรตระหนักถึง “การขาดความรับผิดชอบ” ของนักเรียน ร่วมมือร่วมใจช่วยกันปรับเปลี่ยนนอย่างจริงใจและเต็มกำลังความสามารถ ควรมีการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องนักเรียนที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบดีขึ้น มอบหมายให้นักเรียนที่สามารถพัฒนาตนเองในด้านความรับผิดชอบ เป็นแกนนำในการชักชวนเพื่อนคนอื่นๆ ทำความดี โทรศัพท์

11 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจัยในประเด็น ปัจจัยที่ทำให้นักเรียน นักศึกษา ขาดความรับผิดชอบในการเรียน แนวทางการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษา ขาดความรับผิดชอบด้วยวิธีการอื่นๆ แนวทางการปรับเปลี่ยนคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน นักศึกษา ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นต้น โทรศัพท์

12 E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718
สวัสดีครับ โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 - 7411718 อาจารย์สุเทพ โคฮุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ E-Mail : Sutep626@hotmail.com โทรศัพท์ 081 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google