งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 การนำหลักสูตรแกนกลางฯ ลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน
บทบาทโรงเรียนต้นแบบ ศูนย์วิจัย การนำหลักสูตรแกนกลางฯ ลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน และห้องเรียน

3 ศูนย์การเรียนรู้ในเรื่อง
บทบาทโรงเรียนต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้ในเรื่อง หลักสูตรอิงมาตรฐาน การบริหารจัดการ หลักสูตร กระบวนการจัด การเรียนรู้ การประเมินผล ระดับสถานศึกษา

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร

5 คำถามวิจัย(ต่อ) 3. รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาเป็นอย่างไร 4. รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ความร่วมมือของครูเพื่อให้เกิดการ ดำเนินการร่วมกันอย่างยั่งยืนในการ ใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างไร

6 คำถามวิจัย(ต่อ) 5. ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้หลักสูตร 6. ปัญหาอุปสรรคของครู /โรงเรียน ในการนำหลักสูตรฯ ไปใช้มีอะไรบ้าง 7. ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ อย่างไร และผลการเรียนรู้เป็นอย่างไร ฯลฯ

7 คำถามวิจัย 1 . รูปแบบกระบวนการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาเป็นอย่างไร
2. รูปแบบกระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เหมาะสม สอดคล้อง ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ เป็น อย่างไร

8 เป้าหมายการดำเนินงาน
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 โรงเรียน มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการใช้หลักสูตร โรงเรียนนำหลักสูตรแกนกลางฯไปใช้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนเป็นต้นแบบการใช้หลักสูตรให้โรงเรียนทั่วไป

9 การวิจัย โดยมหาวิทยาลัย
โปรแกรมที่ 1 การวิจัยระดับ สพฐ. โปรแกรมที่ 3 การวิจัย โดยมหาวิทยาลัย โรงเรียน ต้นแบบฯ 555 Case study R&D นวัตกรรมการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร โปรแกรมที่ 2 การวิจัยระดับ สพท. โปรแกรมที่ 2 การวิจัยระดับ สพท. โปรแกรมที่ 2 การวิจัยระดับ สพท. R&D หลักสูตรสถานศึกษา R&D หลักสูตรสถานศึกษา R&D หลักสูตรสถานศึกษา

10 การวิจัยระดับ สพท. เขตเพิ่มเติมได้ กระบวนการ วิจัยเชิงคุณภาพ
ศึกษารูปแบบ 1.กระบวนการ พัฒนาหลักสูตร 2.กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3.การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใช้หลักสูตร 4.การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือ 5.ปัจจัย 6.ปัญหา อุปสรรค 7. ผลการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและ ขับเคลื่อน วัฒนธรรมการ วิจัยให้เกิดขึ้น พร้อมไปกับการ เปลี่ยนแปลงของการนำหลักสูตร ลงสู่การปฏิบัติใน เขตพื้นที่ โรงเรียนและ ห้องเรียน R&D หลักสูตร สถานศึกษา 555 โรงเรียน ใน 185 เขต เขตเพิ่มเติมได้ กระบวนการ วิจัยเชิงคุณภาพ

11 T1 รูปแบบ มองเห็น ทำอะไร อย่างไร รับรู้ เข้าใจ ทำไมจึงทำ เพราะเหตุใด
จะพัฒนาอย่างไร

12  T2 T3,T4 Base line จาก T1 Base line จาก T1,T2
รายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้ Coaching กระบวนการ วิจัยเชิงคุณภาพ T2 Action research ศึกษาประเด็นที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร 13 ประเด็น T3,T4 ความร่วมมือในการทำงาน ของครู การส่งเสริมสนับสนุน

13 T5,T6 สร้างกลไก ภายในโรงเรียน
ครูกลุ่มเดิมทำงาน ร่วมกับครูกลุ่มใหม่ ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ แทนนักวิจัย นักวิจัยเข้า ดำเนินการ เป็นครั้งคราว

14 แนวการรายงานของ เขตพื้นที่การศึกษา
แนวการรายงานของ เขตพื้นที่การศึกษา

15 องค์ประกอบ 1. ข้อมูลพื้นฐานของ สพท. 2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
3. ข้อมูลผู้วิจัย 4. การดำเนินงานโครงการวิจัย 5. ผลการดำเนินงาน

16 องค์ประกอบ 5.1 รูปแบบกระบวนการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา
5.2 รูปแบบกระบวนการจัด การเรียนการสอน 5.3 รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาและการใช้หลักสูตร

17 องค์ประกอบ 5.4 รูปแบบการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนางานของครู 5.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้หลักสูตร 5.6 ปัญหา อุปสรรค

18 6. แผนพัฒนาโรงเรียนและครู
องค์ประกอบ 5.7 วิธีการเรียนรู้ และ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 6. แผนพัฒนาโรงเรียนและครู 7. ข้อเสนอแนะต่อ สพฐ. สพท. โรงเรียน 8. ความต้องการได้รับการสนับสนุน

19 การสังเกตการสอน เวลา พฤติกรรมครู พฤติกรรมนักเรียน สรุป

20 สรุปการสังเกตแต่ละครั้ง
ชื่อผู้สอน โรงเรียน จำนวนนักเรียน..... คน ชาย….คน หญิง....คน ชั้น วิชา......ครั้งที่สังเกต..... วันที่......ช่วงเวลา ใช้เวลา......นาที เนื้อหา ความคิดรวบยอด พฤติกรรมครู พฤติกรรมนักเรียน สรุป

21 วิเคราะห์ข้อมูลครูรายโรง
โรงเรียนวิชาการ ชื่อครู/จำนวนครั้งที่สังเกต/วิชา/ระดับชั้น สิ่งที่ทำได้ดี ปัจจัย ครูรัตนา แสงบัวเผื่อน /3 ครั้ง/คณิตศาสตร์/ม.4 ครูสุภาวดี/4 ครั้ง/ภาษาไทย/ม.4 ฯลฯ

22 วิเคราะห์ข้อมูลครูรายโรง
โรงเรียนวิชาการ ชื่อครู/จำนวนครั้งที่สังเกต/วิชา/ระดับชั้น ปัญหาที่นักวิจัยพบ ปัญหาที่ครูพูดถึง ครูรัตนา แสงบัวเผื่อน /3 ครั้ง/คณิตศาสตร์/ม.4 ครูสุภาวดี/4 ครั้ง/ภาษาไทย/ม.4 ฯลฯ

23 หารูปแบบหลัก รูปแบบรอง

24 ประเด็นที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร 13 ประเด็น
การศึกษาหลักสูตร การจัดทำโครงสร้างรายวิชา การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อ การใช้คำถาม

25 ประเด็นที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร 13 ประเด็น
8. การสอดแทรกการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 9. การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10. การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 11. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 12. การวัดและประเมินผล 13. การวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ

26 องค์ประกอบ ครู 1 ครู 2 …… ครู 9
รวม 1.การศึกษาหลักสูตร 2 1 2.โครงสร้างรายวิชา - 3.หน่วยการเรียนรู้ 4.แผนการจัดการเรียนรู้ 3 5.การจัดการเรียนการสอน 6.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 4 7.การใช้คำถาม 8.การวัด ประเมินผล 9.ทักษะการคิด 10.การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 11.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 12.วิจัยปฏิบัติการ 13.การสอดแทรกคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ 6 20 11 5 21

27 จัดทำแผนพัฒนาครูรายบุคคล
วิเคราะห์ภาพรวมของเขต เป็นรายกลุ่มสาระ/ระดับชั้น

28 ฝึกปฏิบัติ นำกรณีศึกษาในภาคผนวก ง 1 หรือ 2 กรณี มาวิเคราะห์ ลงในตาราง หน้า 32 และ 33

29 ทุกท่าน คือพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จของการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google