งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
มาโนช จันทร์แจ่ม ศึกษานิเทศก์

2 นักเรียน การพัฒนานวัตกรรม เป็นการพัฒนาเพื่อใคร?

3 การพัฒนา นวัตกรรม ควรเริ่มต้น จากจุดใด ?
การพัฒนา นวัตกรรม ควรเริ่มต้น จากจุดใด ? จากการศึกษา ข้อมูล/ปัญหา/ต้องการพัฒนา

4 แหล่งข้อมูลที่ควรศึกษา
แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร บันทึกผลหลังสอน ผลการประเมินปลายภาค/ปลายปี หลักฐานการศึกษา แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เอกสารสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ของโรงเรียน

5 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล
ตัวนักเรียน เพื่อนครู ผู้บริหาร บุคลากรนอกโรงเรียน

6 การรวบรวมข้อมูล จากแหล่งประเภทเอกสาร รวบรวมเนื้อหา/สถิติ
จัดหมวดหมู่/จัดประเภท เรียงตามลำดับช่วงเวลา/ตามเหตุการณ์ที่เกิด

7 จากแหล่งประเภทบุคคล ใช้การสังเกต / สอบถาม / สัมภาษณ์
ใช้การสังเกต / สอบถาม / สัมภาษณ์ อย่างเป็นทางการ / อย่างไม่เป็นทางการ มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ

8 ได้ข้อมูลที่เป็นปัญหาและจุดพัฒนาแล้วทำอย่างไร?
จัดลำดับความสำคัญของปัญหา เลือกปัญหาสำคัญมาแก้โดยวิเคราะห์หาสาเหตุ ของปัญหา หานวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา

9 นวัตกรรมการศึกษาคืออะไร
สิ่งที่นำมาใช้เพื่อพัฒนาการจัด การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม โดยอาจเป็นสิ่งที่มีผู้คิดค้นมาก่อนแล้ว แต่นำมาปรับปรุงใหม่ หรือคิดขึ้นมาใหม่ ในสถานการณ์ใหม่ก็ได้

10 หลักการพิจารณานวัตกรรมการศึกษา
สิ่งที่เคยใช้ในโรงเรียนอื่นได้ผลมาก่อน และนำมาปรับใช้สำหรับนักเรียนตนเอง สิ่งที่เคยคิดขึ้นใช้แล้วไม่ได้ผล แต่นำมาปรับปรุงใช้ใหม่ เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย และสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนได้ คิดริเริ่มขึ้นใหม่นำมาทดลองและใช้ เป็นครั้งแรก

11 มีจุดเด่นมากกว่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับระบบ และสภาพที่เป็นอยู่ นวัตกรรมนั้นเป็นความต้องการของผู้ใช้อย่างจริงจัง

12 ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
แบ่งตามหลักการจัดประเภทของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1. วัสดุ (Software) วัสดุที่เสนอความรู้ด้วยตนเอง วัสดุที่ต้องอาศัยสื่อประเภทอุปกรณ์ 2. อุปกรณ์ (Hardware) 3. เทคนิค และวิธีการ(Techniques and Methods)

13 แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ
1. สื่อสิ่งพิมพ์ 2. สื่อเทคโนโลยี 3. สื่ออื่นๆ มี 4 ประเภท 3.1 สื่อบุคคล 3.2 สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.3 สื่อกิจกรรม/กระบวนการ 3.4 สื่อวัสดุ/เครื่องมืออุปกรณ์

14 ขอบข่ายการพัฒนานวัตกรรมตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมแบ่งเป็น 4 ด้าน
1. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ 2. ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 3. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 4. นวัตกรรมอื่นๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

15 ข้อคิดในการเลือกและออกแบบนวัตกรรม
แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ดีที่สุด ตรงตามสภาพ ปัญหาและความต้องการ เป็นไปได้ที่จะดำเนินการ เหมาะสมกับผู้เรียน และสาระการเรียนรู้ มีการนำหลักการ ทฤษฎี และความรู้ทางการ ศึกษาที่เกี่ยวข้องมาเป็นหลัก กำหนดขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม

16 การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม
เตรียมทรัพยากร ลงมือสร้าง / พัฒนา ตามขั้นตอนที่กำหนด ตรวจสอบด้วยตนเอง ปรับปรุง สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

17 ประเมินผลการทดลองใช้
และปรับปรุงนวัตกรรม

18 สรุปรายงานและเผยแพร่

19 การพิจารณาความเป็นนวัตกรรม
ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน หรือเป็นผลงานที่มีอยู่แล้ว แต่นำมาปรับปรุงพัฒนาหรือใช้วิธีการใหม่ๆที่ยังไม่มี ใครทำ แต่ได้ผลดีผลดียิ่งกว่าผลงานเดิม ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ไม่ชี้นำ หรือขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

20 ขอให้ท่านถึงเป้าหมายได้นวัตกรรมที่ดี
สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google