งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ชื่อวิจัย เรื่อง การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบ ของนักเรียนห้อง ชกข. 211 สาขางานการขาย โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจโดยใช้ระบบดูแล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดย นางสาววัชรา เชื้อรามัญ

2 ปัญหาการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 พบว่า :
การที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้วิชาการขาย 2 นักเรียนห้องชกข 211สาขางานการขายปวช. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 พบว่า : 1. ผู้เรียนมาโรงเรียนสายบ่อยและขาดเรียนในคาบแรกเป็นประจำ ขาดความรับผิดชอบในการทำงาน ไม่ส่งงาน 3. มีลักษณะนิสัยความรับผิดชอบที่ไม่พึงประสงค์

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบและลักษณะนิสัยรับผิดชอบของ นักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 2 สาขางานการขายห้อง ชกข. 211 โรงเรียนเทคนิค วิมลบริหารธุรกิจ โดยใช้ระบบดูแล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

4 ตารางสังเกตการแสดงพฤติกรรม โดยผู้สอน
คนที่ เดือน มิ.ย./ เดือน ก..ค เดือน ส..ค/2553… การเข้าชั้นเรียนสาย ร้อยละ การส่งงาน 1 9:12 75.00 7:12 58.33 2:4 50.00 5:12 41.66 3:4 2 10:12 83.33 1:4 25.00 4:12 33.33 3 3:12 4 11:12 91.66 0:4 5 0:12 4:4 100 6 8:12 66.66 1:12 8.33 7 25.33 8 83.00 9

5 สรุปผลการวิจัย จากการใช้ระบบดูแลในการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบและลักษณะนิสัยความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา โดยความร่วมมือกับครูประจำชั้น ผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลผู้เกี่ยวข้อง พบว่านักเรียนที่มีปัญหามาโรงเรียนสายน้อยลง มีพฤติกรรมสนใจการเรียนมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มส่งงานที่ได้รับมอบหมายและปรับตัวมีท่าทีที่อ่อนลง มีการซักถามพูดคุยกับครูมากขึ้น

6 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบและลักษณะนิสัยรับผิดชอบโดยใช้ระบบดูแลเมื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะเห็นผลรวดเร็วและชัดเจนสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในมาตรฐานการจัดการศึกษาได้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพและภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองอย่างแท้จริง สมควรที่ครูมืออาชีพจะนำไปใช้ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบและลักษณะนิสัยรับผิดชอบกับนักเรียนทุกห้อง ทุกชั้นปี และทุกระดับโดยครูผู้สอนสามารถดำเนินการได้อย่างมีความสุขและเกิดผลดีต่อตัวนักเรียนเองด้วย

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google