งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์การบริหารการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์การบริหารการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์การบริหารการผลิต
ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา yalada

2

3 ตราสินค้า (Brand)

4 ตราสินค้า (Brand) “ชื่อ วลี เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือ การออกแบบ หรือส่วนผสมของทั้งหมดนี้” ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นการบอกถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขายคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง และเพื่อต้องการให้แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งขัน

5 ตราสินค้า (Brand) ชื่อตราสินค้า (Brand name)
เครื่องหมายตราสินค้า (Brand mark) เครื่องหมายการค้า (Trade mark)

6 ชื่อตราสินค้า (Brand name)

7 เครื่องหมายการค้า (Trade mark)
เครื่องหมายตราสินค้า (Brand mark)

8

9 การตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์
การขยายสายผลิตภัณฑ์ทำได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้ 1. การยืดสายผลิตภัณฑ์ (Line Stretching) เป็นการขยายสายผลิตภัณฑ์แบบลดระดับหรือเพิ่มระดับหรือขยายสายผลิตภัณฑ์ทั้งสองทาง

10 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม

11 การตัดสินใจเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์
2. การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ (Line Filling) เป็นการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น

12

13 วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่(1)
ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Step of Development for New Product) แรงขับที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่(New Product-Driven) แรงขับจากตลาด (Market-Driven) แรงขับจากเทคโนโลยี (Technology-Driven) แรงขับจากแนวร่วมในองค์การ (Inter functional-Driven) การก่อกำเนิดเจตภาพผลิตภัณฑ์ (Idea Generation) การกลั่นกรองเจตภาพผลิตภัณฑ์ (Idea Screening) การวิเคราะห์ของธุรกิจ (Business Analysis)

15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (2)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) Prototype , Go-error , Drop-error การตลาดเพื่อทดสอบ (Test Marketing) การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกจำหน่าย (Commercialization)

16 ขั้นตอนของการวางแผนการผลิต
ขั้นตอนที่ 1 การพยากรณ์ยอดขายหรืออุปสงค์ของตลาด ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดกำลังการผลิตที่จำเป็นต้องใช้ ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดแนวทางการจัดกำลังการผลิต ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบเชิงยุทธ์ศาสตร์ ขั้นตอนที่ 6 ตัดสินใจนำทางเลือกไปใช้

17 ระบบการผลิต ปัจจัยการผลิต หมายถึง สิ่งที่นำเข้าสู่ระบบการผลิตประกอบไปด้วยวัตถุดิบ เช่นที่ดิน อาคาร เครื่องจักร พนักงาน เงินทุนหมุนเวียน การจัดการ กระบวนการผลิต หมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่ในการนำปัจจัยการผลิตมาแปรสภาพให้เป็นสินค้า หรือบริการตามที่ต้องการ วิธีการในการผลิตสินค้า การจัดลำดับการผลิต การวางแผนการผลิต และการจัดสรรกำลังคนเพื่อการผลิต ผลผลิต หมายถึง สินค้าและบริการที่เกิดจากการแปลงสภาพพร้อมที่จะนำเสนอขายให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค

18 ระบบการปฏิบัติการ สิ่งป้อนเข้า Input การแปรรูป Process สิ่งส่งออก
Output ข้อมูลป้อนกลับ Feedback

19 กระบวนการผลิต แบ่งเป็นสองระบบใหญ่ มีลักษณะดังนี้
ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production) เป็นระบบการผลิตที่รวมเอาเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตมาเรียงไว้ตามลำดับก่อนหลังต้องทำงานร่วมกันเรียกว่า สถานีงาน สถานีงานหลาย ๆ สถานีงานเมื่อเรียงเป็นลำดับเข้าไว้ทั้งหมดแล้วเรียกว่า สายการผลิต สถานีงานสุดท้ายของสายการผลิตจะเป็นจุดที่วัตถุดิบกลายสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูปออกมาในคลังสินค้ารอไว้จำหน่าย

20 ระบบการผลิตตามสั่ง (Intermittent Production)
ระบบการผลิตที่รวบรวมเอาอุปกรณ์การผลิตหรือสถานีงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันเรียกว่า ศูนย์การทำงาน (work center) แต่ไม่มีการเรียงลำดับก่อนหลังของศูนย์การทำงานไว้คงที่

21 ขอบเขตการบริหารการผลิต
1. การตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 2. การตัดสินใจเกี่ยวกับกำลังการผลิต 3. การตัดใจเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง 4. การตัดสินใจเกี่ยวกับกำลัง 5. การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพ

22 จบบทที่ 8 แล้วจ้า ขอขอบคุณที่สนใจฟัง...


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์การบริหารการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google