งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ เรื่อง วงจรเรโซแนนท์ โดยใช้ชุดฝึกเครื่องส่งวิทยุ AM. ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ เรื่อง วงจรเรโซแนนท์ โดยใช้ชุดฝึกเครื่องส่งวิทยุ AM. ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ เรื่อง วงจรเรโซแนนท์ โดยใช้ชุดฝึกเครื่องส่งวิทยุ AM. ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) สาขา อิเล็กทรอนิกส์ คณะช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” โดย นายสมภพ อิสระมงคลกาล

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้ชุดฝึกเครื่องส่งวิทยุAM ในหน่วยที่ 3 เรื่อง วงจรเรโซแนนท์ ของนักศึกษาก่อนการใช้และหลังการใช้ชุดฝึก

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
"การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยที่ทำโดยครูผู้สอนในห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน"

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนก อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ที่เรียนวิชา เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ หลักสูตร พ.ศ ปรับปรุง พ.ศ จำนวน 40 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
1. แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึก 2. ใบงานการทดลอง วิชาเครื่องรับวิทยุ ใบงานที่ 3 วงจร เรโซแนนท์ 3. ชุดฝึกเครื่องส่งวิทยุ AM เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้และกำหนดกรอบ แนวความคิดในการวิจัย 3. นำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อย ไปปรึกษา ผู้รู้ เพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ ถูกต้องแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไข 4. นำแบบสอบถามที่ตรวจแก้ไขแล้วนำไปใช้กับกลุ่มประชากร 5. นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยหา ค่าเฉลี่ย

7 สรุปผลการวิจัย ผลการทดลองใช้ชุดฝึกเครื่องรับวิทยุ AM ในหน่วยที่ 3 เรื่องวงจรเรโซแนนท์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึก ของนักเรียน จำนวน คน โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนของผู้เรียนก่อนการใช้ชุดฝึก รวม คะแนน

8 สรุปผลการวิจัย และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังใช้การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็น คะแนน จากคะแนนเต็ม คะแนน สรุปผู้เรียนมีคะแนนความก้าวหน้า โดยคิดเป็นค่าผลต่างของคะแนนเป็น คะแนน แสดงว่าชุดฝึกอยู่ในระดับ ที่ดีมาก

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการใช้ชุดฝึกเครื่องส่งวิทยุ AM เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. ทางสถานศึกษาควรมีการสนับสนุนการจัดซื้อชุดฝึก เครื่องส่งวิทยุ AM เพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นในหน่วยการเรียน ต่อๆ ไป 2. เมื่อมีการจัดซื้อชุดฝึก ควรจะมีการวิจัยเกี่ยวประสิทธิผล ของแบบฝึกหรือชุดฝึกนั้นๆ ด้วย

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ เรื่อง วงจรเรโซแนนท์ โดยใช้ชุดฝึกเครื่องส่งวิทยุ AM. ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google