งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด

2 กระบวนการสื่อสารการตลาด
1. ผู้ส่งสาร (Sender) 2. การเข้ารหัส (Encoding) 3. ข่าวสาร (Message) 4. สื่อหรือช่องทางการส่งข่าวสาร (Media or communication channels) 5. การถอดรหัส (Decoding) 6. ผู้รับสาร (Receiver) 7. ปฏิกริยาตอบสนอง (Response) 8. ปฏิกริยาย้อนกลับ (Feedback) 9. สิ่งรบกวน (Noise)

3 องค์ประกอบกระบวนการสื่อสารการตลาด
ผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทาง ผู้รับสาร ปฏิกิริยาย้อนกลับ การตอบสนอง สิ่งรบกวน

4 การสื่อสารและสามเหลี่ยมการตลาดบริการ
1. การสื่อสารการตลาดภายนอก (External marketing communication) 2. การสื่อสารการตลาดภายใน (Internal marketing) 3. การปฏิสัมพันธ์ทางการตลาด (Interactive marketing)

5 การสื่อสารและสามเหลี่ยมการตลาดบริการ
การสื่อสารการตลาดภายใน - การสื่อสารแนวตั้ง - การสื่อสารแนวนอน การสื่อสารการตลาดภายนอก - การโฆษณา - การส่งเสริมการขาย - การประชาสัมพันธ์ - การตลาดทางตรง ผู้ให้บริการ ลูกค้า การปฏิสัมพันธ์ทางการตลาด - การขายโดยบุคคล ศูนย์กลางบริการลูกค้า การให้บริการแบบเผชิญหน้า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ บริษัท

6 การสื่อสารการตลาดภายนอก
1. วัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาดภายนอก อาทิ เพื่อแจ้งข่าวสาร เพื่อให้ความรู้ เพื่อจูงใจ เพื่อประกาศนโยบายของบริษัท 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร 2.1 การโฆษณา (Advertising) 2.2 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) 2.3 การประชาสัมพันธ์ (Public relations)

7 การสื่อสารการตลาดภายนอก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร (ต่อ) 2.4 การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) 2.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) 2.6 การตลาดแบบโต้ตอบ (Interactive marketing) 2.7 การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth communication :WOM) 2.8 การตลาดประสบการณ์ (Experience marketing)

8 การสื่อสารการตลาดภายใน
1. การสื่อสารแนวตั้ง (Vertical communication) 1.1 การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward communication) 1.2 การสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward communication) 2. การสื่อสารแนวนอน (Horizontal communication)

9 การปฏิสัมพันธ์ทางการตลาด
เป็นการสื่อสารระหว่างพนักงานกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ

10 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เป็นการสื่อสารที่เริ่มต้นจากลูกค้า (outside-in) และใช้สื่ออย่างหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์ไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

11 ความท้าทายของการสื่อสารการตลาดบริการ
1. การบริการไม่สามารถจับต้องได้ 2. การบริหารคำมั่นสัญญาการบริการ (management of services promises) 3. การบริหารความคาดหวังของลูกค้า (management of customer expectations) 4. การให้ความรู้แก่ลูกค้า (customer education) 5. การสื่อสารการตลาดภายใน

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การสื่อสารการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google