งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Programming การโปรแกรมเบื้องต้น ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Programming การโปรแกรมเบื้องต้น ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Programming การโปรแกรมเบื้องต้น ธนวัฒน์ แซ่เอียบ thanawats@... โฮมเพจรายวิชา : http://www.ict.up.ac.th/thanawats/

2 Objectives เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการออกแบบ การ เขียนโปรแกรม และตรรกะพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างภาษาซี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจฟังก์ชันรับและ แสดงผลข้อมูลได้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของ คำสั่งควบคุมการวนรอบในภาษาซีได้

3 Objectives เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับไลบรารีฟังก์ชัน โครงสร้างของฟังก์ชันที่เขียนขึ้นเอง และการ ประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวแปรชุด 1 มิติ และตัว แปรชุดมากกว่า 1 มิติ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตัวชี้ตำแหน่ง และการ ประยุกต์ใช้งาน สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้งานจริงได้

4 Books The C Programming Language : Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี : บุญเลิศ เอี่ยม ทัศนา, ยืน ภู่วรรณ และ สมนึก คีรีโต.

5 Evaluation การสอบกลางภาค 30% การสอบปลายภาค 30% การสอบภาคปฏิบัติ 1 10% การสอบภาคปฏิบัติ 2 10% การบ้าน รายงาน 10% ( ให้เขียนด้วย ลายมือของตนเอง ) จิตพิสัย 10%

6 To be successful in the course อ่านและเรียนรู้จากหนังสือ ตั้งใจเรียนในชั่วโมง lecture และ lab สอบถามถ้าไม่เข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Programming การโปรแกรมเบื้องต้น ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google