งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to C Introduction to C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to C Introduction to C."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to C Introduction to C

2 Programming language ภาษาโปรแกรม คือ คำสั่งที่ผู้เขียนโปรแกรมเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่ง ภาษาที่คอมพิวเตอร์รู้จัก เรียกว่าภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งอยู่ในรูปเลขฐาน 2 ยากต่อการเขียน, แปลความหมาย, ทำความเข้าใจ ภาษาโปรแกรมระดับสูง - ภาษาโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเขียนและทำความเข้าใจได้โดยง่าย จากนั้นจึงนำไปแปลงเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง (ผ่าน Compiler, Interpreter) Introduction to C

3 C Programming เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่มีการใช้งานแพร่หลาย
การสร้างโปรแกรมภาษาซี เริ่มจาก ใช้ text editor พิมพ์ source code ของโปรแกรมที่ถูกต้องตามหลักภาษา นำ source file ที่เขียนเสร็จแล้วมา compile โดยใช้ C compiler ถ้ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข source code และ compile ใหม่จนไม่มีข้อผิดพลาดขึ้นอีก ผลลัพธ์จะได้เป็น object file (รหัสเชิงวัตถุของคำสั่ง) Introduction to C

4 นำ object file มา link กับ library ของภาษา (เป็นการดึงเอาชุดคำสั่งที่เขียนเตรียมไว้สำหรับการทำงานของ object code) ผลลัพธ์ที่ได้เป็น execute file execute file ที่ได้จะเป็นคำสั่งภาษาเครื่องที่สามารถนำไปใช้งาน (run) ได้ทันที โดยไม่ต้อง compile ซ้ำอีก ปัจจุบัน มี tools ที่รวมเอา text editor + compiler + linker เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการพัฒนาภาษาซี (และใช้ในการเรียนการสอนวิชานี้ด้วย) คือ Turbo C compiler Introduction to C

5 Library (header file , *.h)
Text editor create Source file (*.c) Error C compiler Object file (*.obj) Library (header file , *.h) C linker Execute file (*.exe) Introduction to C

6 ลักษณะของโปรแกรมภาษาซี
Bitwise Control – จัดการข้อมูลได้ถึงระดับบิต (bit) ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการเก็บข้อมูล ทำงานในระดับฮาร์ดแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Pointer Implementation – มีตัวแปรชนิดตัวชี้ (pointer) จัดการกับหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง Case Sensitive – อักษรตัวใหญ่กับอักษรตัวเล็กมีความหมายต่างกัน ตัวแปร var1 กับตัวแปร Var1 เป็นคนละตัวแปรกัน main() กับ Main() เป็นคนละฟังก์ชันกัน Introduction to C

7 การเว้นบรรทัดหรือเขียนคำสั่งไม่ต่อเนื่องกันไม่มีผลต่อการคอมไพล์โปรแกรม
ปิดท้ายคำสั่งด้วยเครื่องหมาย ; (semicolon) – ใช้เครื่องหมาย ; ในการแยกคำสั่งแต่ละคำสั่งออกจากกัน การเว้นบรรทัดหรือเขียนคำสั่งไม่ต่อเนื่องกันไม่มีผลต่อการคอมไพล์โปรแกรม Structure language – มีลักษณะเป็นโครงสร้าง ดังนั้นจึงสามารถใช้คำสั่งควบคุมโครงสร้าง (Control structure) ได้ Procedural language – สามารถเขียนโปรแกรมเป็นลักษณะ module (แบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่ทำงานในส่วนของตัวมันเอง) ได้ ซึ่งจะเรียกว่า function Introduction to C

8 โครงสร้างของภาษา C Preprocessor #include <stdio.h> Header
void main() { /* display message */ printf(“Hello World”); } Header Comment Statement Function Introduction to C

9 อยู่ตอนต้นของโปรแกรม โดยอยู่นอกส่วนฟังก์ชัน
1. ส่วนหัว (Header) อยู่ตอนต้นของโปรแกรม โดยอยู่นอกส่วนฟังก์ชัน คำสั่งที่ใช้กำหนดค่าหรือกำหนดตัวแปรของโปรแกรม แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน 1.1 Preprocessor statement คำสั่งที่จะได้รับการทำก่อนที่จะมีการคอมไพล์โปแกรม คำสั่งจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย # ตัวประมวลผลก่อนที่สำคัญของภาษาซีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ #define และ #include Introduction to C

10 จัดเก็บใน header file (*.h) เช่น stdio.h, string.h ฯลฯ
1.1.1 #include ใช้เรียกใช้งานฟังก์ชันมาตรฐานที่ผู้ผลิตคอมไพเลอร์ได้จัดเตรียมไว้ให้ (Library) จัดเก็บใน header file (*.h) เช่น stdio.h, string.h ฯลฯ มักจะเกี่ยวข้องกับการรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูล การคำนวณ ฯลฯ เช่นคำสั่ง printf() ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้แสดงข้อความออกทางอุปกรณ์แสดงผล (เช่น จอภาพ) printf() เป็นคำสั่ง (ฟังก์ชัน) มาตรฐานที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม standard input output ดังนั้น จึงต้องมีการเรียกคำสั่ง #include <stdio.h> Introduction to C

11 คำสั่งประเภท preprocessor ไม่ต้องมี ; ปิดท้ายคำสั่ง
1.1.2 #define ใช้กำหนดค่าคงที่ให้แก่โปรแกรมก่อนจะนำไปคอมไพล์ #define pi กำหนดให้ idenfier ชื่อ pi แทนที่ด้วยค่าคงที่ #define pi “ ” - แทนที่ด้วยค่าคงที่ที่เป็น string “ ” ไม่ใช่ตัวเลข คำสั่งประเภท preprocessor ไม่ต้องมี ; ปิดท้ายคำสั่ง 1.2 Declaration statement ส่วนของการประกาศตัวแปร (GLOBAL Variable) ส่วนของการประกาศโปรโตไทป์ Introduction to C

12 คือส่วนของคำสั่งที่บอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่าง ๆ
2. ฟังก์ชัน (Function) คือส่วนของคำสั่งที่บอกให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่าง ๆ ในฟังก์ชันประกอบด้วยคำสั่ง (statement) ต่าง ๆ ภาษาซีประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยหลาย ๆ ฟังก์ชัน แต่ต้องมีฟังก์ชันหลักฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่า ฟังก์ชัน main() โดยที่การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มจากฟังก์ชันนี้เสมอ Introduction to C

13 ในภาษาซี เราสามารถใส่คำอธิบายโปรแกรม (comment) บริเวณไหนก็ได้
ขอบเขตของคอมเมนต์จะเริ่มตั้งแต่เครื่องหมาย /* จนถึงเครื่องหมาย */ ข้อความใด ๆ ที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายดังกล่าวจะไม่ถูกแปลโดยคอมไพเลอร์ หรือถ้าต้องการคอมเมนต์ทั้งบรรทัด จะใช้เครื่องหมาย // วางไว้หน้าบรรทัดที่ต้องการให้เป็นคอมเมนต์ Introduction to C

14 การใช้โปรแกรมเทอร์โบซี
โปรแกรมอยู่ใน c:\tc ไฟล์ที่ใช้ run โปรแกรมอยู่ใน c:\tc\bin\tc.exe ... ดูรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ จากโปรแกรมจริง Introduction to C

15 Ex. 1 /* A first program in C */ #include <stdio.h> int main() {
// print message “hello world” to screen printf(“Hello world\n”); return 0; // indicate end program } Introduction to C


ดาวน์โหลด ppt Introduction to C Introduction to C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google