งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมฯ
นางเจษฎาพร สาแหละ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมฯ

2 อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1.ก ขนาด 4 ห้องเรียน
อาคารเรียนหลังที่ 1 แบบ ป.1.ก ขนาด 4 ห้องเรียน สร้างปี พ.ศ งบประมาณ 172,300 บาท ความกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร

3 อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ สปช. 104/2526 ขนาด 3 ห้องเรียน
อาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ สปช. 104/ ขนาด 3 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ งบประมาณ 977,500 บาท ความกว้าง เมตร ยาว 9 เมตร

4 อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สขอ. 1/002 ขนาด 3 ห้องเรียน
อาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สขอ. 1/ ขนาด 3 ห้องเรียน สร้างปี พ.ศ งบประมาณ140,000 บาท

5 อาคารอเนกประสงค์แบบ. สปช. สร้าง พ.ศ. 2528 งบประมาณ 20,000 บาท
อาคารอเนกประสงค์แบบ. สปช. สร้าง พ.ศ งบประมาณ 20,000 บาท ความกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

6 ส้วมหลังที่ 1 แบบ สข/001 ขนาด 3 ที่นั่ง
ส้วมหลังที่ 1 แบบ สข/001 ขนาด 3 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 8,800 บาท

7 ส้วมหลังที่ 2 แบบ สปช601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง
ส้วมหลังที่ 2 แบบ สปช601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง สร้างปี พ.ศ งบประมาณ 50,000 บาท

8 ห้องสมุด ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร
ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร

9 บ่อน้ำ/บ่อเลี้ยงปลาพลาสติก 2 บ่อ สร้างปี พ.ศ. 2551
บ่อน้ำ/บ่อเลี้ยงปลาพลาสติก 2 บ่อ สร้างปี พ.ศ. 2551 ขนาด กว้าง เมตร ยาว 4 เมตร ลึก เมตร

10 สนามกีฬาสนามที่ 1 สร้างปี พ.ศ. 2515 งบประมาณ 200,000 บาท
สนามกีฬาสนามที่ 1 สร้างปี พ.ศ งบประมาณ 200,000 บาท ขนาด กว้าง เมตร ยาว เมตร

11 สร้างปี พ.ศ. 2545 งบประมาณ 105,000 บาท ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร
สนามกีฬาสนามที่ 2 สร้างปี พ.ศ งบประมาณ 105,000 บาท ขนาด กว้าง เมตร ยาว 22 เมตร

12 ถ้งน้ำซิเมนต์ แบบ ฝ.33 สร้างปี พ.ศ. 2528 ใช้งบประมาณ 30,000 บาท
ถ้งน้ำซิเมนต์ แบบ ฝ.33 สร้างปี พ.ศ ใช้งบประมาณ 30,000 บาท

13 ศาลาพักร้อน(จำนวน 4 หลัง) สร้างปี พ.ศ. 2542 งบประมาณ 20,000 บาท
สร้างปี พ.ศ งบประมาณ 20,000 บาท

14 เรือนเพาะชำ สร้างปี พ.ศ. 2548 งบประมาณ 18,000 บาท
สร้างปี พ.ศ งบประมาณ 18,000 บาท

15 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google