งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัส / ชื่อสายทาง ระยะท าง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 นน.4011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัส / ชื่อสายทาง ระยะท าง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 นน.4011."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะท าง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 นน.4011 แยกทล.1026- บ. น้ำหิน ( กม. ที่ 4+ 200) 600 ม. ขยายผิว ❏ CS ❏ AC กว้างข้าง ละ 1.50 ม. 2,000,0 00 2 นน.4004 แยกทล.1091- บ. น้ำปั้ว ( กม. ที่ 7+990) 600 ม. ขยายผิว ❏ CS ❏ AC กว้างข้าง ละ 1.50 ม. 2,000,0 00 3 นน.4005 แยกทล.1243- บ. จอม จันทร์ ( กม. ที่ 0+000) 450 ม. ขยายผิว ❏ CS ❏ AC กว้างข้าง ละ 1.50 ม. 2,000,0 00

3 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะท าง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1-- ขยายผิว ❏ CS ❏ AC กว้างข้างละ........ ม. 2-- 3--

4 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทาง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 นน.4007 แยกทล.1080 - บ. นาหนุน ( กม. ที่ 5+600 - กม. ที่ 8+790) 3.100 กม. ขยายไหล่ทาง ❏ผิว CS ❏ผิว AC กว้าง ข้างละ 1.50 ม. เสริมผิวทาง ❏ผิว SS ❏ผิว AC กว้าง........ ม. งาน Benching ❏ไม่มี ❏มี ความ ลึก 0.50 ม. 9,000,0 00 2 นน.4004 แยกทล.1091 - บ. น้ำปั้ว ( กม. ที่ 14+200 - กม. ที่ 16+000) 1.800 กม. ขยายไหล่ทาง ❏ผิว CS ❏ผิว AC กว้าง ข้างละ 1.50 ม. เสริมผิวทาง ❏ผิว SS ❏ผิว AC กว้าง........ ม. งาน Benching ❏ไม่มี ❏มี ความ ลึก 0.50 ม. 5,500,0 00

5 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทาง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1- ม.ม. ความกว้าง............. เมตร ตอกเข็ม ยาว.................. เมตร 2- ม.ม. 3- ม.ม.

6 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทาง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1- ม.ม. ขยายความกว้าง............. เมตร ตอก เข็มยาว................ เมตร 2- ม.ม. 3- ม.ม.

7 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทา ง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 นน.4011 แยกทล.1026- บ. น้ำ หิน ( กม. ที่ 0+000 - กม. ที่ 1+200) 1.200 เมตร ❏ ฉาบผิว SS ❏ เสริม AC กว้าง 5.50 ม. รางระบายน้ำ.... ม. ❏ ไฟฟ้าแสง สว่าง...... ดวง ทางเท้ากว้าง...... เมตร ยาว......... เมตร 3,600,0 00 2 นน.4007 แยกทล.1080- บ. นา หนุน ( แบบปิด ) 500 เมตร ❏ ฉาบ SS ❏ เสริม AC กว้าง......... เมตร ❏ รางระบายน้ำ 500 ม. ❏ ไฟฟ้า แสงสว่าง.... ดวง ❏ ทางเท้ากว้าง...... เมตร ยาว......... เมตร 1,950,0 00 3 นน.4022 แยกทล.1148- บ. สบ ขุ่น ( เสริมผิว AC ) 1.274 กิโลเม ตร ❏ ฉาบผิว SS ❏ เสริม AC กว้าง 8.00 เมตร ❏ รางระบายน้ำ 500 ม. ❏ ไฟฟ้า แสงสว่าง.... ดวง ❏ ทางเท้ากว้าง...... เมตร ยาว........ เมตร 3,175,0 00

8 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทา ง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 เมตร 2 3

9 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทาง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 นน.3003 แยกทล.101 - บ. หนองห้า 10.000 กม. ❏ Traffic paint ❏ Thermoplastic กว้าง 10 ซม. 900,000 2 กม. ❏ Traffic paint ❏ Thermoplastic กว้าง.... ซม. 3 กม. ❏ Traffic paint ❏ Thermoplastic กว้าง...... ซม.

10 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทาง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 นน.4005 แยกทล.1243 - บ. จอมจันทร์ 52 เมตร 96,000 2 นน.4004 แยกทล.1091 - บ. น้ำปั้ว 52 เมตร 96,000 3 นน.3003 แยกทล.101 - บ. หนองห้า 52 เมตร 96,000

11 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทาง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 ดวง ❏ ประสานเรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้าแล้ว ❏ ยังไม่ได้ประสาน 2 ดวง ❏ ประสานเรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้าแล้ว ❏ ยังไม่ได้ประสาน 3 ดวง ❏ ประสานเรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้าแล้ว ❏ ยังไม่ได้ประสาน

12 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทาง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 ดวง ❏ ประสานเรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้าแล้ว ❏ ยังไม่ได้ประสาน 2 ดวง ❏ ประสานเรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้าแล้ว ❏ ยังไม่ได้ประสาน 3 ดวง ❏ ประสานเรื่องการจ่ายค่าไฟฟ้าแล้ว ❏ ยังไม่ได้ประสาน

13 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทา ง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 นน.4022 แยก ทล.1148 - บ. สบขุ่น 2 ดวง กม. ที่ 0 + 500 2 นน.4007 แยก ทล.1080 - บ. นาหนุน 2 ดวง กม. ที่ 12 + 125 3 ดวง

14 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทาง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 ป้าย ( ระบุชนิด / ประเภท ) ป้าย น.1 24 ป้าย 2 ป้าย ( ระบุชนิด / ประเภท ) ป้าย ต 24 ป้าย เตือนสะพาน 3 ป้าย ( ระบุชนิด / ประเภท ) ป้าย ต.63 - 66 30 ป้าย

15 รหัส / ชื่อสายทาง ระยะทาง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 ( ระบุชนิด / ประเภทอุปกรณ์ ) 2 3 4


ดาวน์โหลด ppt รหัส / ชื่อสายทาง ระยะท าง / จำนวน รายละเอียดประกอบเบื้องต้น จำน วน อุบัติเ หตุ ( ครั้ง ) PCU ( ต่ อ วัน ) RSIRSI ประมา ณการ งบประมา ณ ( บาท ) 1 นน.4011.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google