งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เรื่อง ร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เรื่อง ร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เรื่อง ร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
นักเรียน นักศึกษา ที่ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่ม/ห้อง เรื่อง ร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 19 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ สอศ.
- พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในประเทศและภูมิภาค - สร้างและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง

3 “เก่ง ดี มีความสุข” นโยบายของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ - ลดการออกกลางคัน
- เพิ่มจำนวนผู้เรียน - เพิ่มคุณภาพ “เก่ง ดี มีความสุข”

4 การนิเทศ กำกับ ติดตาม - กำกับดูแล โดยหัวหน้าแผน/ฝ่ายบริหาร - ครูจัดทำ Progress chart ให้ผู้เรียนสามารถ ตรวจสอบความก้าวหน้าของการเรียนได้ - รายงานผลคะแนน,เวลาเรียน 4 ครั้ง เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่ 5,9,13,18 - บันทึกรายการสอน โดยหัวหน้ากลุ่ม/ห้อง และครูผู้สอนเป็นผู้รับรอง

5 แบบบันทึกรายการสอน

6 ตัวอย่างบันทึกรายการสอน

7 2. ให้ครูผู้สอนลงนามรับรองในช่องที่ 6
ข้อปฏิบัติ 1. หัวหน้ากลุ่ม/ห้อง บันทึกรายละเอียดลงใน ช่อง 1,2,3,4,5 2. ให้ครูผู้สอนลงนามรับรองในช่องที่ 6 3. หัวหน้ากลุ่ม/ห้อง นำส่งบันทึกรายการสอนที่ งานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ ทุกวัน หลังเลิกเรียน

8 - นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนตามเวลา เต็มเวลา เต็มเนื้อหา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ - นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนตามเวลา เต็มเวลา เต็มเนื้อหา - ป้องกัน/ลด การออกกลางคัน - เพิ่มคุณภาพ เริ่มใช้บันทึกรายการสอน 23 พฤษภาคม รับแบบบันทึกที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา เรื่อง ร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google